12 Siewan 5784 | 18 juni 2024
Artikelen
Jodendom in praktijk     Hasjkafa     Feest- en Gedenkdagen     Samenleving     Geschiedenis     Antisemitisme     IsraĆ«l     Media     Publicisten     
Sjabbat
Publicatiedatum: zondag 08 januari 2006 Auteur: Devorah mmv David Mendelsohn | 6.511 keer gelezen
Halacha, Redactie, Sjabbat, Aseret Hadibrot [Tien Geboden] »

Gedenk de sabbatdag, dat gij die heiligt; zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen; maar de zevende dag is de sabbat van de Here, uw God; dan zult gij geen werk doen, gij noch uw zoon, noch uw dochter, noch uw dienstknecht, noch uw dienstmaagd, noch uw vee, noch de vreemdeling die in uw steden woont. Want in zes dagen heeft de Here de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en Hij rustte op de zevende dag; daarom zegende de Here de sabbatdag en heiligde die.
Sjemot/Ex. 20:8-10

 De Eeuwige zei tegen Mosjè: Ik heb een kostbare gift in Mijn Huis, genaamd Sjabbat en die wil Ik aan Israel geven.
Sjabbat 10

 Prijst de Eeuwige Die te prijzen is!
Geprezen de Eeuwige Die te prijzen is, voortdurend en altijd!

Geprezen, met hulde, roem en hoogachting vermeld en verheven is de Naam van de Koning aller koningen, de Heilige Die geprezen is, want Hij is de eerste en Hij is de laatste en buiten Hem bestaat er geen god.

Baant de weg voor Hem Die door de Hemelse vlakten rijdt, met "G-d" wordt Hij aangeroepen; juicht voor Hem, Zijn Naam is boven iedere uiting van prijzig en lof verheven.

Geprezen de Naam van Zijn Koninklijke Majesteit, voortdurend en altijd.
Moge de Naam van de Eeuwige geprezen worden van nu tot in eeuwigheid...

Dit verslag over de Sjabbat - als de Bijbelse staakdag - heeft tot doel te laten zien dat er meer besloten ligt in deze dag, wanneer wij de Hebreeuwse taal bekijken. Daarnaast moeten wij leren begrijpen dat het woord Sjabbat (300-2-400) zijn binding heeft tussen de man-vrouw verhoudingen. Wij zullen dit zeer uitgebreid bespreken in 5. Waarom de Sjabbat van vrijdagavond tot zaterdagavond moet vallen. Want wie de Sjabbat instelt, eert het als zielsgenot!

Een psalm. Een lied voor de sabbatdag.
Het is goed de Here te loven, uw naam psalmen te zingen, o Allerhoogste, in de morgenstond uw goedertierenheid te verkondigen, en uw trouw in de nachten, op het tiensnarig instrument en op de harp, bij snarenspel op de citer. Want Gij, Here, hebt mij verheugd door uw daden, over de werken uwer handen zal ik jubelen. Hoe groot zijn uw werken, o Here; zeer diep zijn uw gedachten. Een redeloos mens verstaat het niet, en een dwaas begrijpt dit niet: wanneer de goddelozen uitspruiten als het groene kruid en alle bedrijvers van ongerechtigheid bloeien, zij zullen voor immer verdelgd worden. Maar Gij, o Here, zetelt in den hoge voor eeuwig. Want zie, uw vijanden, Here, want zie, uw vijanden zullen te gronde gaan, verstrooid zullen worden alle boosdoeners. Want Gij hebt mijn hoorn verhoogd als van een woudos, ik ben met verse olie overgoten; mijn oog vermeit zich in hen die mij beloeren; mijn oren horen van de boosdoeners die tegen mij opstaan. De rechtvaardige zal groeien als een palmboom, opschieten als een ceder van de Libanon; geplant in het huis des Heren groeien zij in de voorhoven van onze God; zij zullen in de ouderdom nog vrucht dragen, fris en groen zullen zij zijn; om te verkondigen, dat de Here waarachtig is, mijn rots, in wie geen onrecht is. 

Tehilliem/Ps. 92

Pagina index:
Copyright © 2006 Jodendom Online
 
 
Contact Zoeken Noachieden Online Beheer
 
Copyright © 2024 Jodendom Online. Alle rechten voorbehouden.