14 Tammoez 5784 | 20 juli 2024
Artikelen
Jodendom in praktijk     Hasjkafa     Feest- en Gedenkdagen     Samenleving     Geschiedenis     Antisemitisme     Israël     Media     Publicisten     
Klimaatverandering tot zegen en niet tot vloek – Tu Bishvat
Publicatiedatum: dinsdag 30 januari 2018 Auteur: Lea farkash | 3.125 keer gelezen
Toe Bisjewat, Lea Farkash, Dieren en natuur, Tefillot en Broches [Gebeden en Zegeningen] »

Volgens vele wetenschappers is het broeikas effect de reden van de verandering van het klimaat.

Het gevolg van de klimaats verandering is dat er ernstige overstromingen in sommige gebieden zijn en droogte in andere gebieden. Schade of uitroeiing van dier- en plantensoorten, hoge zeespiegels en extreme temperaturen wereldwijd, minder watervoorraden, dit alles maakt de wereld een onveiliger. Klimaatverandering kan een direct gevaar vormen voor de wereldvrede.

Volgens de Thora moeten wij klimaatverandering kunnen voorkomen en of corrigeren. Het is een opdracht van de Thora om hier iets aan te doen. Dit is duidelijk uit de volgende bronnen:

Toen G’d de eerste mens schiep, heeft G’d hem alle bomen van de Hof van Eden laten zien en G’d zei tegen hem: “Zie Mijn werken, hoe mooi en prijzenswaardig zijn zij; Ik heb alles voor je gemaakt. Pas op dat je Mijn wereld niet bederft of vernietigt, want als je het verpest, zal er niemand zijn die het zal repareren “(Kohelet Rabbah 7:13).

Rabbi Samson Raphael Hirsch beschrijft deze opdracht in duidelijke taal: “Je mag niets vernietigen!” Dit is de eerste en meest algemene opdracht van G’d. Als alles wat geschapen is objecten zijn zonder rechten en je niet weet dat G’d ze heeft gemaakt … dan heb je geen recht op de dingen om je heen. “Als je deze dingen onverstandig gebruikt, bega je verraad tegen Mijn wereld, dan pleeg je moord en diefstal tegen Mijn eigendom”. Met deze oproep beschermt G’d Zijn schepping tegen onze onverantwoordelijke daden. G’d geeft het recht op bescherming tegen de overmoed en macht van de mens.” (Horeb, Londen: Soncino Press, 1962, hoofdstuk 56, # 397)

In de Talmoed staat dat het verbranden van het hout van olijfbomen en wijnstokken op het altaar verboden is. Volgens een mening is dit om luchtvervuiling te voorkomen omdat deze takken veel rook geven als zij verbrand worden (Baba Kama 82b).

De Sefer HaChinuch schrijft (Rabbi Aaron Halevi van Barcelona): “Dit is de manier van vrome en verheven mensen. Zij zullen zelfs een mosterdzaadje niet verspillen, en ze zijn verontrust over elke vernietiging en bederf die ze zien. Als zij in staat zijn om het te redden dan zullen zij alles doen om vernietiging te voorkomen. Iedereen is verplicht zijn neigingen en verlangens te overwinnen “  (Sefer HaChinuch 529).

Onze Toekomst
De houding van het jodendom tegenover de bescherming van de natuur is niet alleen voor vandaag maar ook voor de toekomst.

De Talmoed vertelt dat Choni HaMe’agel ergens liep. Hij zag een man een Johannesbroodboom planten. Hij vroeg de man: “Hoelang duurt het totdat deze boom vruchten zal voortbrengen?” De man antwoordde dat het zeventig jaar zou duren. Choni vroeg hem: “Weet je zeker dat je nog steeds leeft over zeventig jaar?” De man antwoordde: “Precies zoals mijn voorouders voor mij hebben geplant, zo zal ik ook voor mijn kinderen planten” (Ta’anit 23b).

We zien uit al deze bronnen dat we verantwoordelijkheid zijn voor het handhaven en behouden van de wereld, niet alleen voor het hier en nu, maar ook voor het welzijn ons nageslacht. Dit moeten wij heel serieus nemen en we moeten de aanwijzingen van de experts volgen bij het nemen van praktische maatregelen voor behoud van de wereld om de wereld te beschermen voor onverantwoordelijke en destructieve consumptie.

Er bestaan prachtige gebeden voor het welzijn van het klimaat. Tijdens Soekot en Pesach wordt dit gebed gezegd:

Omdat U Hashem bent, onze G’d,
Die de wind doet waaien en de regen doet neerkomen.
Als zegen en niet als vloek – ameen
Tot leven en niet tot dood – ameen
Voor overvloed en niet tot schaarste – ameen”

 ©Jad Ezra 2018

Copyright © 2018 Jodendom Online
 
 
Contact Zoeken Noachieden Online Beheer
 
Copyright © 2024 Jodendom Online. Alle rechten voorbehouden.