26 Kislew 5784 | 09 december 2023
Artikelen
Jodendom in praktijk     Hasjkafa     Feest- en Gedenkdagen     Samenleving     Geschiedenis     Antisemitisme     Israël     Media     Publicisten     
Het ijkmoment van Chanoeka en daarna
Publicatiedatum: zondag 09 december 2018 Auteur: de redactie | 1.401 keer gelezen
Kabbalah, Chanoeka, Redactie, Mosjiach [Messias], Hasjkove volgens de RaMCHaL »

Chanoeka is volgens de RaMCHaL het ijkmoment in de wereldgeschiedenis waarbij je kan spreken over periode voor en na [Chanoeka]. Realiteit in verhouding tussen het gasjmisje [wereldse, materiële] en roechnisj [spirituele] is veranderd gedurende periode van Chanoeka. De Chazal zeggen dat dit ijkmoment tot de komst van de Mosjiach zal duren.

Tijdperk één beslaat de periode van Adam Harisjon van voor de chet – zonde. Er bestond interactie tussen het roechnisje en gasjmisje. De matsav – situatie – was van dien aard dat de beriah – schepping – niet gebonden was aan tijd zoals verleden heden toekomst zoals wij nu dat kennen. De scheiding tussen het roechnisje en het gasjmisje was minimaal en besloegen één wereld. Beriah, Jetsirah en Assijah als levoesjiem [kledingstukken] van Atsiloet vormden als het ware één wereld [Klach Patchei Chochmah van de RaMCHaL].

De fysieke eigenschappen van voor de chet lag op zo’n hoog niveau, dat deze te vergelijken is met de spirituele eigenschappen van de mens van vandaag. Het is niet voor te stellen hoe groot Adam Risjon’s spiritueel niveau was en hoe krachtig zijn mitswot waren. Zoals de Chazal zeiden, zelfs de engelen wilden “heilig!” roepen toen zij voor hem stonden [Bereesjiet Rabbah 8:10]. Dit verklaart gelijk waarom ook de dieren in Gan Eden voor de zondeval ook op een veel hoger spiritueel niveau zaten dan wíj nú [The Vision of Eden van Rabbi David Sears hoofdstuk 4 "Additional Source Texts" Sources Chapter 2 blz. 156]. Dieren werden in Gan Eden ook niet gesjecht om op gegeten te worden.

Ondertussen is een feit dat de bomen Ets Hachajjiem en Ets Hada’at Tov Wara [Bomen des Levens en Kennis van Goed en Kwaad] zeker fysieke bomen waren met echt fruit en het eten [daarvan] was ook letterlijk eten zoals wij nu eten, maar alleen gebeurde het eten ook op een veel hoger spiritueel niveau. Daarom wordt er terecht door de RaMCHaL geconcludeerd dat het spirituele aspect van onze huidig niveau is gelijk aan het uiterlijke ‘fysieke’ aspect van Gan Eden. Zo ook is het innerlijke spirituele aspect van Gan Eden gelijk aan het uiterlijke ‘perfecte’ staat van de werkelijke volmaakte staat van de mens. Met deze verklaring wordt het voor ons te bevatten hoe de natuurlijke, fysieke gebeurtenissen in Gan Eden worden beschreven. Nogmaals, de fysieke bezigheden in Gan Eden is dus te vergelijken met ons huidige spiritueel niveau.

De tweede tijdperk tot het ijkmoment van Chanoeka is de periode ná de chet tot Chanoeka. Na de chet werden het fysieke en het spirituele aparte werelden [Assijah Vs. Jetsirah en Beriah als levoesjiem van Atsiloet]. De beide hoedanigheden vormden dus geen éénheid meer. Alleen via nevoea – profetie – kon men het roechnisje bezoeken. In deze periode was het gewoon om nevoea te hebben. In deze tijdsperk leefden wel een miljoen nevi’iem, profeten, in Jisrael en overal bestonden jesjivot voor nevi’iem om deze vaardigheid onder de knie te kunnen krijgen. Ieder op zijn eigen niveau.

De derde tijdsperk tot het ijkmoment van Chanoeka begon rond Poeriem en duurt tot de nabije komst van Mosjiach ben Joseef. Hele situatie rond Poeriem was Hasjem al hester – verborgen – en lijkt deze situatie niet meer of minder dan een geschiedkundig verhaal zonder bijzonderheden, met zo nu en dan ‘toevalligheden’. Echter toen de Grieken aan de macht kwamen, was het roechnisje, tot op de dag van vandaag [atheïsme, agnosticisme], alleen bereikbaar via de gedachte. De Grieken introduceerde wetenschap, filosofie en technologie. Avodah zarah – afgoderij – en kisjoef [tovenarij] als tegenhangers van nevoea verdwenen samen met nevoea. Wanneer je om je heen keek – tot op de dag van vandaag – is niets meer roechnisj. Hasjem is nog meer verborgen voor ons dan ooit en wel zo erg, dat het lijkt dat Hij – chas wesjalom – of Hij niet bestaat en dat de Sjchinah – chas wesjalom – gekleed is in de Sitra Achra [De Kwade Kant; Shaar Hagigulim].

Maar tijdens Chanoeka zorgde Hasjem nog eenmaal voor een enorm wonder, ondanks Zijn hester in al dat gasjmisje.

Dit concept van het ‘Or [het roechnisje zien in volledige gasjmisje en hester van Hasjem] deed Hasjem middels het kruikje olie waarin olie zat om de menorah te laten branden voor slechts één dag. Maar de *nes [het wonder] werd ingezet op de tweede dag toen de olie eigenlijk al op had moeten zijn, als we af moeten gaan van *teva – natuurwetten.
De zeven opvolgende wonderen – nogmaals, de eerste dag is teva – staan voor de zeven verschillende niveaus van het bestaan [Ejn od milvado, naast Hasjem bestaat niets; Hij ís bestaan en wij hébben door Hem bestaan]. Iedere dag dat Hasjem een nes liet plaats vinden wat iedere dag een medrega, niveau, meer roechnisj dan de vorige. De achtste dag, Zot Chanoeka, staat voor Olam Haba. Dus iedere dag kwam steeds meer roechnisj bij. De ene dieper dan de vorige. Een andere niveau van bestaan. Je voelt steeds meer bestaan.

We maken het op de volgende wijze overzichtelijker.

Eerste dag van het Chanoekalicht is er geen sprake van een nes. De gevonden olie was bedoeld voor één dag om de Menorah te branden. Dit betekent dat de nes van Chanoeka betreffend de olie zeven niveaus, medragot, van de groei vanuit het gasjmisje naar het roechnisje kent.
Deze eerste dag van Chanoeka staat voor de eerste nes middels het ‘Or. Dit is de periode vanaf Chanoeka tot de Ikes de Mosjiach – voetstappen van de Mosjiach [ving aan in 1840, met de industriële revolutie] tot aan de openbaring van Mosjiach ben Joseef zal aanvangen. Deze periode heeft nog geen spirituele transformatie plaats gevonden en dus leven we nog steeds in de fysieke kant van de wereld van Assijah [Assijah heeft ook een roechnisje kant: Gehinnom is roechnisj, maar ook lagere engelen en demonen wonen in Assijah]. Wat bedoelen we daarmee?
Aan het Einde der Tijden zal de fysieke universum geleidelijk veranderd worden in een spirituele universum. Het fysieke zal verdwijnen. Dit zal op een subtiele wijze gebeuren. Je kunt eerder stellen dat er sprake zal zijn van een herverbinding met de bron en op zodanige wijze dat het nagenoeg niet merkbaar zal zijn. We zullen op een directe wijze omgaan met het spirituele zoals wij nu juist doen met het fysieke. Om dit minder abstract te doen lijken: neem een tafel. De tafel is hard. Duidelijk fysiek. In het proces van Olam Hazeh naar Olam Haba zal de tafel langzaam veranderen in een spiritueel object. Hoe? Het systeem van de mitswot door de gehele geschiedenis heen zal een gedragsmatige overeenstemming naar het spirituele doen bereiken.

Tweede dag van het Chanoekalicht is medrega 1 vanuit het gasjmisje naar het roechnisje.
Deze tweede dag van Chanoeka staat voor de periode vanaf Ikes de Mosjiach tot de komst van Mosjiach ben Joseef. Alles draait om het **gasjmisje en teva. Hasjem is uiterst hester, verborgen. Deze staat voor de wereld van het fysieke: Assijah.

Derde dag van het Chanoekalicht is medrega 2 vanuit het gasjmisje naar het roechnisje. Deze tweede nes middels het ‘Or is cumulatief op de vorige dag. Dit is de periode tussen de komst van Mosjiach ben Joseef en Mosjiach ben Dawied. Het roechnisje neemt een klein beetje van teva over en men krijgt meer roechnisje in hun gedachten. Ook deze periode staat voor Assijah.

Vierde dag van het Chanoekalicht is medrega 3 vanuit het gasjmisje naar het roechnisje. De derde nes middels het ‘Or is cumulatief op de vorige dag. “Zesduizend jaar zal de wereld bestaan en voor duizend jaar zal het verlaten zijn. Aan het einde van deze duizend jaar zal Hasjem Zijn wereld vernieuwen” [Sanhedrin 97a, Ra'avad op Yad, Teshuvah 8:8; Zohar 1:50b, 1:128a, 2:20b; Zohar Chadash 16b].
Deze periode is vanaf de aanvang van de Messiaanse Tijd onder bewind van Mosjiach ben Dawied die tot het jaar 6000 zal duren. Nevoea, profetie, komt dan terug. Wij zullen in staat zijn om weer een bezoekje af te leggen in de spirituele werelden. We staan dan op het niveau van het leven in Gan Eden ten tijden van Adam Harisjon. Maar we leven nog steeds in de wereldse omstandigheid van Assijah. Dit is het startpunt van een drieduizend jarig proces om Gan Eden wederom terug te brengen en deze uiteindelijk om te zetten naar Olam Haba. Mosjiach ben Dawied zal het proces van de status van Gan Eden op gang brengen met de Techiat Hametiem, de Wederopstanding van de doden. Dit proces van Techiat Hamatiem zal 210 of 214 jaar duren [machlokes tussen Rav Jitschak en rav Jehudah: Midrash Ne'elam – Toldot 140a en Leshem Shevo v'Achlamah [1841-1926, Shlomo Elyashiv] is in Drushei Olam HaTohu 2:412:9-12]. Dan zal het jaar 6000 aanvangen [bron].

Vijfde dag van het Chanoekalicht is medrega 4 vanuit het gasjmisje naar het roechnisje. De vierde nes middels het ‘Or is cumulatief op de vorige dag. Deze staat voor de Sjabbat en de Din Gadol tussen de perioden van het jaar 6000-7000 waar wij geoordeeld zullen worden over al onze levens. Het universum komt net als de velden in Israël met Sjmitahjaar 'braak' te liggen om de zoehama – spirituele vervuiling - uit de beriah te krijgen. Ondertussen zal iedereen zal als het ware van de aarde ‘getild’ worden waardoor het lichaam en ziel gelijk zullen worden.
De periode is de wereld van Jetsirah. Wereld Assijah ligt braak om de zehoema te vernietigen.

Zesde dag van het Chanoekalicht is medrega 5 vanuit het gasjmisje naar het roechnisje. De vijfde nes middels het ‘Or is cumulatief op de vorige dag. Jaren 7000-8000 zullen de wereld van Jetsirah naar de wereld van Beriah veranderen. Klal Jisrael zal door middel van al hun mitswot uit al hun levens de transitie beginnen van de nieuwe Olam Hazeh naar Olam Haba. In deze duizend jaar zal het lichaam en de ziel zijn zoals Mosje Rabbenoe basjamajiem – in de Hemel – toen hij de loechot – de stenen tafelen – ontving.

Zevende dag van het Chanoekalicht is medraga 6 vanuit het gasjmisje naar het roechnisje. De zesde nes middels het ‘Or is cumulatief op de vorige dag. De jaren 8000-9000 zal de wereld van Atsiloet veranderen en het lichaam van de mens zal inert [bewegingloos] worden. Hiermee wordt bedoeld dat het lichaam niet alleen geen boventoon zal voeren zoals nog in het zevende millennium, nee, het zal totaal geen invloed meer op de ziel hebben. Hierdoor zal de ziel instaat zijn om een verblindend licht in Eenheid van G’d koesteren. De ziel is dan in staat de werkelijk realiteit [!] te ervaren. Zoals de speelfilm The Matrix terecht uitwijst, leven wij in deze fysieke wereld niet in de realiteit. Hasjem Alleen is realiteit. Dit uit zich [wij herhalen] in “ejn ‘od milvado – er is [bestaat] niets naast Hem”- Dwariem 4:35. En enkel en alleen dankzij Hem wij hebben realiteit gekregen. Met andere woorden, onze realiteit is slechts een geschapen realiteit zoals in The Matrix.

Achtste dag van het Chanoekalicht is madrega 7 vanuit het gasjmisje naar het roechnisje. De zevende nes middels het ‘Or is cumulatief op de vorige dag. Vanaf het jaar 9001 zal de transformatie van Olam Hazeh naar Olam Haba afgerond zijn en zal de wereld van Adam Kadmon [Olam Haba] aanvangen. Naast Olam Haba zal er niets meer bestaan. Vandaar dat op de derde dag van schepping door Hasjem tweemaal toe als ‘goed’ werd gezien. De eerste dinsdag op de klok van de Schepping duurde namelijk van het Joodse jaar 2000 tot 3000. Wij leven nu [einde] 2018; 5778 en dat is Erev Sjabbat. Olam Haba vangt aan op de ‘tweede’ dinsdag vanaf de schepping. Vandaar dat twee keer goed.

Naast de nissiem – wonderen – van de acht dagen van het Chanoeka, heeft er een fysieke overwinning plaats gevonden aan de kant van de Joodse strijders. De nes lag vooral in het feit dat de weinige overhand kreeg over de vele. De verhouding tussen de Grieken en de Joden was ongeveer 70 op 1.

1   |   2      »      
Pagina index:
Copyright © 2018 Jodendom Online
 
 
Contact Zoeken Noachieden Online Beheer
 
Copyright © 2023 Jodendom Online. Alle rechten voorbehouden.