12 Tammoez 5784 | 18 juli 2024
Artikelen
Jodendom in praktijk     Hasjkafa     Feest- en Gedenkdagen     Samenleving     Geschiedenis     Antisemitisme     Israël     Media     Publicisten     
Twee Bomen Twee Mosjichiem [Messiassen] volgens de hasjkove van de RaMCHaL
Publicatiedatum: dinsdag 02 april 2019 Auteur: de redactie | 1.707 keer gelezen
Redactie, Mosjiach [Messias], Einde der Tijden, Hasjkove volgens de RaMCHaL »

"...De boom van het leven, ook in het midden van de tuin, en de boom van de kennis van goed en kwaad..."
[Bereesjiet/Gen. 2:9].

Nu stonden in het midden van Gan Eden twee bomen Ets Hachajjiem [de Boom van het Leven] en Ets Hada’at Tov Wara’ [de Boom van Kennis van Goed en Kwaad]. Ze stonden wel een heel klein beetje van elkaar af om de oorspronkelijke hester [verbergen] van Hasjem te symboliseren.

Ets Hachajjiem stond symbool voor de Kadosj Baroech Hoe, Die voor het Leven staat. Ets Hada’at Tov Wara’ gaf de mogelijkheid te kiezen: Hasjem erkennen als אין עוד מלבדו [ejn od milvado] en dus de erkenning dat Hasjem Bestaan ís of het ontkennen van Hasjem als het ware Bestaan en je besluit dat jij óók bestaat [stap verder is atheïsme] : יש עוד מלבדו [jesj od milvado].
Als iemand voor het laatste kiest, is het middah kneged middah [lett. maat voor maat: repercussie] dat Hasjem Zich dan meer verbergt. De repercussie is dat naarmate iemand voor zichzelf kiest, Hasjem Zich steeds meer en meer voor hem verbergt. Dit is de reden waarom het voor heel veel mensen tegenwoordig bijna onmogelijk lijkt Hem nog te kunnen ontdekken. Mensen moeten hun ego dus wegstrepen.

Helaas at Adam Harisjon voordat Sjabbat ingeluid werd wel van Ets Hada’at Tov Wara’. Hierdoor werd niet alleen de oorspronkelijke onvolkomenheid – de chatson – niet verwijderd, maar er werd qilqoel [verdorvenheid] aan de beria toegevoegd.

Omdat Adam Harisjon toch van de boom had gegeten, kwam er een taak erbij.

1. Eerst moest de qilqoel [schade] - die ontstaan is door de chet – worden verwijderd. Die qilqoel is een onbeschrijfelijke vermeerdering van de hester van Hasjem.
2. De originele opdracht van het verwijderen van de chatson, de mezakech van het lichaam en de gehele beria – moet nog steeds worden uitgevoerd, waardoor de oorspronkelijke hoeveelheid van Hasjem’s hester eindelijk verwijderd zal worden.

Voor de chet bestond alleen het concept van één Mosjiach. Er was immers maar één taak te volbrengen. Maar ná de chet ontstond het concept van de twee Mosjichiem. Immers, nu zijn er twee taken te volbrengen. Hoe verhoudt zich dit?

1. Concept Mosjiach ben Joseef werd na de chet ingezet om de qilqoel op te ruimen.
2. Concept Mosjiach ben Dawied bestond al. Deze stond parallel met de originele opdracht: mezakech het lichaam en de gehele beria. Adam Harisjon had oorspronkelijk de taak van de Mosjiach ben Dawied.

Het verschil tussen het kwaad voor de chet en na de chet is dat voor de chet het kwaad extern de mens was, gepersonifieerd als de nachasj. Na de chet werd het kwaad onderdeel van de mens zelf in de jetser hara. Met de מיתה mitah, dood, als resultaat. Shaar Gilgulim van rabbi Chaim Vital spreekt in hoofdstuk – Beating in the Grave – dat door de chet het doodgaan voor bijna de meeste mensen, ook de grootste tsaddiekiem – niet te vermijden meer is.

De metaforische kant van de geschiedenis van de twee Bomen en de taken van de Mosjichiem
Als Adam Harisjon niet gezondigd zou hebben, zou hij via Ets Hachajjiem Hasjem op een veel directere manier ervaren. Daarom symboliseren de bomen de Gever, Masjpiah en de Ontvanger, Meqoebal. Hasjem als Gever wordt gesymboliseerd in Ets Hachajjiem en de mens als Ontvanger is de Meqoebal en wordt dusdanig gesymboliseerd in de Ets Hada’at Tov Wara’ [dus de persoonlijke overweging אין עוד מלבדו וא יש עוד מלבדו ejn od milvado of jesj od milvado]. Samen vormen deze legendarische bomen dus één paar van de Gever en van de Ontvanger. De twee bomen moeten dus samen gaan. De mens moet dus - gesymboliseerd in Ets Hada’at Tov Wara’ samengaan met Ets Hachajjiem, Hasjem, de Levengever. Hierdoor hebben we ware דבקות [deveiqoet] - aanhankelijkheid, hechting, binding met Hasjem. Omdat Adam Harisjon als Ontvanger een taak had gekregen van Hasjem de Gever om op die manier [niet eten van de Ets Hada’at Tov Wara’] Olam Haba te verdienen, was hier dan geen sprake geweest van nehama d’kesufa. Adam Harisjon – en alle zielen in hem – zou het dus verdiend hebben.
Omdat wij Hasjem moeten nadoen [tselem eloqiem], vinden we dit concept van de masjpiah en meqoebal terug in het huwelijk. De man is de gever en de vrouw de ontvanger en moeten een eenheid worden door middel van deveiqoet, aan elkaar hechten.

Voor de chet stonden de twee Bomen metaforisch voor de éne taak van de mens. Na de chet symboliseren de twee Bomen de missies van de Mosjichiem. De oorspronkelijke chatson was het kwaad dat onderdeel was van de Ets Hada’at Tov Wara’. Als Adam Harisjon de ra' uit deze boom zou hebben gehaald, dan zou je Ets Hada’at Tov hebben overhouden.

Vervolgens moest Adam Harisjon het lichaam zuiveren. Dat betekende concreet dat hij de afstand tussen Hasjem en zichzelf moest verwijderen [immers, het fysieke schept afstand tussen Hasjem en de mens]. Metaforisch gezien betekende het verwijderen van de afstand het samenbrengen van Ets Hachajjiem en Ets Hada’at Tov. Dit wil de verwijdering van de oorspronkelijke chatson zeggen. Dit zou geresulteerd hebben dat de bomen met elkaar verenigd zouden worden. Dit zou deveikoet [verenigen] vanuit Adam Harisjon naar Hasjem behelzen. En deze situatie is de situatie van Olam Haba!

In plaats de oorspronkelijke chatson te verwijderen, heeft Adam Harisjon door te vroeg te eten van de Ets Hada’at Tov Wara’, de afstand tussen Ets Hachajjiem en Ets Hada’at Tov Wara’ vergroot. Daarnaast heeft hij aan de Ets Hada’at Tov Wara’ meer ra' [qilqoel; schade] aan de Boom en dus aan de beria toegevoegd.  

Mosjiach ben Joseef moet de qilqoel [verdorvenheid, dus de extra ra'] aan de Ets Hada’at Tov Wara’ verwijderen.

Mosjiach ben Joseef heeft vier opdrachten in het Einde der Tijden.
1. Kiboets Galiot, het wereldwijd verzamelen van de Joden en hen terugbrengen naar Erets Jisrael
2. Het onderwerpen van Gog Oemagog aan de Joden, de gojiem zullen de Joden assisteren bij het tikkoenproces
3. De 'Or Risjon naar beneden halen [dit betekent concreet meer aanwezigheid van Hasjem in de beria, met als gevolg een enorme toename van chochmah in Torah én wetenschap
4. Het bouwen van de Bejt Hamiqdasj [Tempel]

Hoe past dit in de metaforisch kant van de geschiedenis van Ets Hachajjiem en Ets Hada’at Tov Wara’?
1. Mosjiach ben Joseef moet de qilqoel, de schade, die door de extra ra' aan de Ets Hada’at Tov Wara’ [en dus de hele beria] werd toegevoegd, verwijderen. Het resultaat van de verwijdering van de qilqoel, is dat het kwaad [wat buiten de mens stond en door de chet in de mens kwam] weer chatson, extern is. Voor de chet was het kwaad buiten de mens en was gepersonifieerd in de nachasj. Door Bnej Jisrael te verzamelen en naar Erets Jisrael te brengen,  verwijdert Mosjiach ben Joseef de ra’ ín Israël, dat ín Israel in galoet zat.
2. Door Bnej Jisrael naar Erets Jisrael te brengen, betrekt Mosjiach ben Joseef de gojiem bij de Avodah Hasjem van Bnej Jisrael. Daar zullen de Joden Hasjem dienen zoals het bedoeld is en de gojiem zullen hen daarin assisteren. Daarom moet Mosjiach ben Joseef een enorme macht hebben om überhaupt dit voor elkaar te krijgen om alle Joden uit alle windstreken naar huis te laten komen. Dit zal een confrontatie worden tussen de Mosjiach en de VN.
3. ‘Or Risjon – het Eerste Licht uit Bereesjiet 1 en ook wel Sjefa’ genoemd – is het Licht dat Hasjem’s Aanwezigheid aan de dag legt. Om ‘Or Risjon eenvoudig te omschrijven, kunnen we stellen dat de ‘Or enerzijds de Zohar [roechnisj, spiritueel] is en anderzijds kennis van wetenschap [gasjmisj, fysiek]. Wat wordt hiermee bedoeld? De 'Or uit zich seculier [gasjmisj] door de wetenschap en middels de Zohar op roechnijes [spiritueel] niveau.
4. De Bejt Hamiqdasj wordt niet alleen voor de Joden herbouwd. De Bejt Hamiqdasj is een Woning voor Hasjem, omdat Hij in deze wereld wil wonen, en dus ook onder de gojiem. Een niet-Jood zou een offer in de Bejt Hamiqdasj kunnen aanbieden [Menachot 73b]. Echter dit mag alleen een Olah [brandoffer] zijn. Alle Joden daarentegen, of ze nu mannen of vrouwen zijn of zich bekeerd hebben tot het Jodendom of Joods zijn geboren, kunnen zich dan vrijwillig opgeven voor elke vorm van offering [Hilchot Maaseh Hakorbanot 3,2].

Mosjiach ben Dawied moet de oorspronkelijke chatson dus verwijderen en dat betekent dat hij de Sitra Achra [het kwaad] volledig moet vernietigen. Dus Mosjiach ben Joseef zal de Sitra Achra aan hem onderwerpen, maar Mosjiach ben Dawied vernietigt het vervolgens. Na de vernietiging van de Sitra Achra zal Mosjiach ben Dawied de Messiaanse Tijd inluiden, die tot het jaar 6000 zal duren. Hij doet dit door de Ets Hada’at Tov dichter naar Ets Hachajjiem te brengen. Dit is wat de Chazal bedoelen wanneer ze zeggen dat de Mosjiach ra' zal sjechten [slachten]. Hierdoor zal er geen kwade invloed meer in de beria zijn. Dus de oorspronkelijke chatson zal ook verwijderd zijn.

Ook betekent dit dat de *bechirah [vrij wil] overbodig zal worden waardoor de bechirah eveneens verwijderd zal worden uit de mens. Zodra de Sitra Achra volledig verwijderd is, zullen de beide bomen in elkaar opgaan. Hierdoor zal de Aanwezigheid van Hasjem enorm toenemen. De hester [verborgenheid] zal enorm afnemen.

Vanuit deze metaforische kant van de geschiedenis van de twee bomen in Gan Eden, ontstond het concept van de twee Mosjichiem.

*Footnote: Hierdoor heeft de mens [als enig wezen] bechirah [vrije wil] naar een gelijkwaardige keuze om de hester te verminderen en het kwaad te verwijderen of chas wesjalom het vermeerderen van de hester door middel van het maken van verkeerde keuzes. Om bechirah te kunnen hebben, moet zowel goed als kwaad in deze beriah [schepping] bestaan. Vandaar dat wanneer de Sitra Achra gesjecht is, er geen doel meer bestaat voor bechirach.


Bron: Mashiach Ben Yosef Parts 1 van Rabbi Kessin sjlita

 
Copyright © 2019 Jodendom Online
 
 
Contact Zoeken Noachieden Online Beheer
 
Copyright © 2024 Jodendom Online. Alle rechten voorbehouden.