25 Aw 5780 | 15 augustus 2020
Artikelen
Jodendom in praktijk     Hasjkafa     Feest- en Gedenkdagen     Samenleving     Geschiedenis     Antisemitisme     IsraĆ«l     Media     Publicisten     
Computer en Kabbala [en de TorahCode]
Publicatiedatum: maandag 06 juli 2020 Auteur: Opperrabbijn Evers | 180 keer gelezen
Kabbalah, Opperrabbijn R. Evers, TorahCode »
Diepere kennis
Door mystieke kennis, ‘verborgen wijsheid’, kunnen diepere lagen van het menselijk voelen en denken gekend worden. Kabbala is de studie van:
- G’ddelijke inspiratie en profetie;
- Wegen om G’d te benaderen en Hem trouw te blijven;
- G’ds uniciteit, Voorzienigheid en wereldleiding – hoe Hij reageert op onze daden in deze wereld door Zijn Attributen van Liefde (Chessed), Strenge beoordeling (Dien) en Ontferming (Rachamim);
- Hoe de mens de wereld kan verbeteren door ge- en verboden uit de Tora na te leven.

Gedisciplineerde leefwijze
Mystieke G’dsdienstbeleving houdt bijna altijd een bijzonder gedisciplineerde leefwijze in. Ook conventionele religie brengt een duidelijke discipline met zich mee maar mystici gaan verder. Riten en vormen van ethisch gedrag worden gepraktiseerd om het eigen wezen te vervolmaken, hoge bewustzijnsniveaus te bereiken of tot bepaalde ervaringen te geraken. Deze bijzondere discipline houdt de toepassing van diverse gebedstechnieken in. Deze technieken kunnen bedoeld zijn om de kennis en het bewustzijn van het G’ddelijke te vergroten of om de relatie tussen het individu en het G’ddelijke te bevorderen.

Bronnen
Uit welke klassieke boeken en geschriften bestaat de Joods mystieke leer? Vele kabbalisten beschouwen het boek van de Schepping - Sefer Jetsira - als de basis van hun kabbalistische studie. Sefer Jetsira is gebaseerd op de geheime leer van kosmogonie en kosmologie. Het dateert uit de vierde eeuw n.d.g.j.. Meer bekend is het werk Zohar, die een Kabbalistische verklaring op de Tora is. De Zohar (lett. Glorie) wordt ook wel de Midrasj van Rabbi Sjimon bar Jochai genoemd. Sefer Bahir is een moeilijk toegankelijk maar zeer invloedrijk geschrift. Hierin wordt onder andere de theorie van de reïncarnatie behandeld. Andere belangrijke kabbalistische geschriften zijn: Pardes Rimmoniem, (1548) en de 32 paden van wijsheid (vertaald in 1642), door Rabbi Mosje Cordovero, en de Hechalot.

Leiding van de wereld
G’d leidt en regeert onze wereld via ontelbare wegen, hogere en lagere spirituele werelden, engelen en constellaties, krachten van heiligheid en onreinheid, natuurwetten en bovennatuurlijke fenomenen. Elk kennisgebied – wetenschap, landbouw, medicijnen of handlijnkunde – kan volgens Ramban (13e eeuw) afgeleid worden uit de Tora. De Tora, die gegeven werd aan Mosje op de berg Sinaï bestaat uit de Geschreven Wet, de Vijf Boeken van Mosje en de Mondelinge Wet, die (summier) opgeschreven staat in de Talmoed.

Het model van het Joodse mystieke streven
Mystiek probeert het G’ddelijke licht in de Schepping te openbaren. Binnen het kader van Tenach en Talmoed pogen kabbalisten aan te tonen hoe deze geschriften gegevens uit hogere werelden weerspiegelen.

De mystiekleer wil de eenheid van dit G’ddelijke Licht waarborgen en legt verbanden tussen Hemelse sferen, de verschillende mensaspecten en de vele facetten, waarin Tora en Talmoed tot ons komen. Op deze wijze wordt de hogere intentie in alles wat wij doen, spreken en denken geopenbaard. Dit streven naar eenheid bestaat op alle niveaus van Tora en geldt niet alleen tussen de verschillende sferen maar ook binnen iedere sfeer afzonderlijk.

Als voorbeeld van dit laatste kunnen we de Tora-interpretatie zelf onder de loep nemen: alleen die psjat (eenvoudige verklaring) is ‘waar’, die aansluit bij de hogere vormen van Tora – uitleg. Omdat ‘sod’ de hoogste vorm hiervan is, is de mystiekleer de uiteindelijke toetssteen voor de authenticiteit van iedere uitleg op elk niveau. Alleen wanneer alle niveaus van exegese onderling in harmonie zijn, kan er sprake zijn van een ‘doorbraak’ van het G’ddelijk licht tot in de laagste regionen. Dit model ‘van samenhang van hoog tot laag’ kan met heel veel verschillende voorbeelden uit vele ervaringsgebieden worden toegelicht.

Inklikken op hogere werelden
De Kabbala leert ons dat de 613 ledematen en pezen van het menselijk lichaam corresponderen met de 613 geboden. Tevens komt dit overeen met de 613 afdelingen in de hogere werelden, die allemaal geperfectioneerd en hersteld moeten worden na de zondeval. Elke ziel heeft zijn oorsprong in de hoogste wereld vlakbij G’d. Als iemand zondigt, bevlekt hij deze bron, maar ook het daarmee corresponderend lidmaat in het lichaam. Door boetedoening en tikkoeniem (kabbalistische correcties), zet de mens de bezoedeling recht. Elke mitsva (gebod) heeft ook een bron en oorsprong in hogere werelden. Als iemand bidt of een mitsva doet – al schudt men slechts een loelav (palmbundel) op het Loofhuttenfeest of ziet men af van roddelen - dan herstelt en perfectioneert men de daarmee corresponderende delen van zijn lichaam, zijn ziel en de hogere werelden, die aansluiten bij deze mitsva. De mitsva stijgt als energie-eenheid op naar G’d, de Bron van perfectie, en hasjpa’a (de invloed van Boven, bijvoorbeeld een zegen) daalt van G’d af naar deze lagere wereld.

Het geopenbaarde deel van de Tora – de voorschriften en de eenvoudige betekenis van de verzen zoals uitgelegd door onze Wijzen in de Talmoed – is bedoeld voor iedere Jood. De verborgen wijsheid van de Tora is slechts bestemd voor een select groepje in iedere generatie. De mens moet zijn daden, karakter en zijn kennis van de Tora eerst verbeteren totdat hij waard wordt bevonden om de geheimen van de Tora te kennen.

Kabbala kan gevaarlijk zijn
G’ds geheim is voor diegenen die Hem vrezen (Tehilliem 25:14). De Kabbalistische wijsheid moet verborgen blijven voor degenen die het niet waard zijn. “Dit is Mijn Naam om te verbergen” (Exodus 3:15). Niet iedereen is in staat om de diepe wijsheid van de Kabbala te bestuderen, want dit is niet ongevaarlijk, zeker wanneer men wil overgaan tot het praktisch uitvoeren van Kabbalistische begrippen.

In de veelkleurige Rabbinale praktijk word ik met veel mystieke vragen geconfronteerd: meneer A. heeft een ongeneeslijke ziekte. Meneer en mevrouw B. zijn tien jaar getrouwd, maar hebben nog geen kinderen. De zoon van mevrouw C. verdween spoorloos. Deze mensen zochten hulp langs de gebruikelijke weg – doktoren, behandelingen en politie maar niets hielp. Nu zoeken ze hun heil in het occulte. Misschien helpt een amulet waar medicijnen niet helpen. Of een waarzegger waar interpol faalt.

David ontmoette een meisje die hij wilde trouwen. Zijn familie spoorde hem aan om een Kabbalist te consulteren of zij de juiste was voor hem.

Ruben had hevige spirituele ervaringen door transcendentale meditatie. Hij werd religieus en begon te studeren in een Jesjiva. “Maar ik verlang terug naar mijn oude spirituele ervaringen”.
De vraag is dan: is het occulte toegestaan, aanbevelenswaardig, raadzaam of verboden?

Praktische Kabbala verboden
Er zijn ontelbare wegen waarop G’d onze wereld leidt – spirituele werelden, engelen, constellaties, krachten van heiligheid en onreinheid. Er zijn verscheidene manieren om te proberen de toekomst te beinvloeden of G’ddelijke inspiratie te krijgen:
· toverij, waarzeggerij, het uitspreken van Heilige Namen, engelen binden met geloften en astrologie: dit is verboden;
· amuletten schrijven: ook dit is tegenwoordig meestal niet toegestaan;
· berachot, zegeningen van tsadikkiem, de rechtvaardigen: het is een zeer aanbevelenswaardige praktijk om de nabijheid van `gave mensen’ op te zoeken;
· gebed en zelfverbetering: boetedoening, karakterverfijning, volmaakt geloof, Tora studie, goede daden en het uitvoeren van de mitsvot, voorschriften: dit is de praktijk binnen het traditionele Jodendom.

Vele passages in Leviticus verbieden astrologische magie: "Wendt u niet tot de dodenbezweerders en tot de waarzeggers, tracht niet door deze u te verontreinigen" (19:31). Hoewel onze Wijzen erkennen, dat astrologen de toekomst zouden kunnen voorspellen, menen zij toch dat zij zich inhoudelijk vergissen bij het uitleggen van de tekenen.

Beschermmazal
Iedereen heeft een mazzal, een speciale ster die hem/haar beschermt (B.T. Sjabbat 53b). Dit mazzal is in staat tot een hogere perceptie van dingen, die de mens zelf niet eens merkt (B.T. Sanhedrien 94a). Niet alleen mensen worden beïnvloed door de sterren, er is zelfs geen blaadje gras op aarde dat niet een beschermengel in de Hemel heeft, die het een `tik' geeft en zegt `groei!'.

Rav Chanina zei : "Israël staat wèl onder invloed van het gesternte". Rabbi Jochanan houdt echter vol dat het Joodse volk immuun is voor de invloed van de planeten.

Ook uit een episode van de geleerde Sjemoe'eel leren we dat Israël niet onder invloed van de sterren staat. Sjemoe'eel en Ablat (een heidense geleerde) zaten eens bij elkaar toen er een aantal mensen langskwamen op weg naar hun werk. Ablat zei toen tegen Sjemoe'eel: "Die man die daar voorbij gaat, zal niet terugkeren want een slang zal hem bijten en hij zal sterven". "Als hij joods is", zei Sjemoe'eel, "zal hij terugkeren". Terwijl zij daar zaten kwam de bewuste man terug. Ablat stond op en wierp zijn last van hem af en vond daarin een slang in tweeën gesneden. Sjemoe'eel zei toen tegen hem: "Welke goede daad heb je verricht?". "Iedere dag verzamelen wij ons brood en delen het bij het eten. Maar vandaag had één van ons geen brood en hij voelde zich beschaamd. Ik heb hem gerustgesteld met de verzekering, dat ik hem zou ontzien bij het inzamelen van het brood. Toen ik bij hem kwam deed ik net alsof ik brood van hem nam zodat hij niet te schande zou staan". "Je hebt iets zeer goeds gedaan", zei Sjemoe'eel toen tegen hem. Daarna hield Sjemoe'eel een speech en citeerde de vers: "liefdadigheid redt van de dood" (Spreuken 10:2). Dit betekent dat het niet alleen redt van een onnatuurlijke dood maar ook van de dood zelf'.

Wanneer men zijn uiterste best doet, is het mogelijk het lot in eigen hand te nemen en onafhankelijk te worden van de voorbeschikking, die in de sterren vastligt.


«      1   |   2   
Copyright © 2020 Jodendom Online
 
 
Contact Zoeken Noachieden Online Beheer
 
Copyright © 2020 Jodendom Online. Alle rechten voorbehouden.