11 Chesjwan 5782 | 17 oktober 2021
Artikelen
Jodendom in praktijk     Hasjkafa     Feest- en Gedenkdagen     Samenleving     Geschiedenis     Antisemitisme     IsraĆ«l     Media     Publicisten     
De tekst van de 32 paden
Publicatiedatum: zondag 24 mei 1998 Auteur: Redactie | 8.065 keer gelezen
Kabbalah, Redactie »

Een samenvatting.

 1. Bewonderenswaardige of verborgen intelligentie is de naam van het 1e pad. Het is het licht dat aanvang van het Begin - dat - geen - begin - heeft aangeeft. Het is de 1e heerlijkheid en geen schepsel kan tot dit wezen doordringen.
 2. Verlichtende intelligentie heet het 2e pad. Het is de kroon der Schepping en stralende éénheid welke het meest nabij komt. Het is boven ieder hoofd verheven en wordt in de Kabbalah Tweede heerlijkheid genoemd.
 3. Heiligende intelligentie of 1e Wijsheid is de naam van het 3e pad. Het schept geloof. Zijn wortels zijn Amen. Het is de uitstraling van de Moeder van het Geloof.
 4. Intelligentie die ontvangt - en - bewaart is de naam van het 4e pad. Het verkreeg deze naam omdat de emanatie bevat van de hogere intelligenties. Van hieruit emaneert de Hoogste kroon opnieuw in een subtiele vorm.
 5. Onmiddellijke of directe intelligentie is de naam van het 5e pad. Zij staat het dicht in gelijkheid met de emanaties uit de Hoogste kroon: emanerend uit de diepste wijsheid.
 6. Intelligentie van bemiddelde invloed is de naam van het 6e pad, omdat dáár de toevloed van emanaties wordt vermenigvuldigd en de daaruit voortkomende invloed wordt doorgezonden naar de uitverkorenen: de gezegende mensen die zich met haar verenigen.
 7. Verborgen intelligentie is de naam van het 7e pad. Hieruit ontvangen de intellectuele deugden, die gezien worden door de in - geloof - vergeestelijkte mens, hun kracht en straling.
 8. Absolute of volmaakte intelligentie is de naam van het 8e pad. Van hieruit emaneert de morele kracht van het beginsel. Het verbindt zichzelf met de wortels die in Chesed verborgen liggen.
 9. Louterende intelligentie is de naam van het 9e pad. De weg van ondergang en verheffing, het lijden, de beproeving en de overwinning, telt, bepaalt, verbetert en hen verenigt, opdat zij niet aan zichzelf teniet gaan.
 10. Luisterrijke intelligentie is de naam van het 10e pad. Het is boven ieder hoofd verheven en gezeten op de troon van Binah, verlichtend de G´ddelijkheid van alle lichten. Het dwingt de macht van het Archetype tot het vormen van de gezichten.
 11. Fonkelende intelligentie is de naam van het 11e pad. Dit is het kleed van de hogere en lagere oorzaken. Als dit pad wordt betreden, wordt de Oorzaak - der - Oorzaken bekend en grote waardigheid bereikt.
 12. De intelligentie van de G´ddelijkheid is de naam van het 12e pad. Dit pad omvat de grootsheid en weerspiegelt die ook.
 13. De verenigde intelligentie is de naam van het 13e pad. Dit is het wezen van de luister. Het onthult waarheid aan allen.
 14. De verlichtende intelligentie is de naam van het 14e pad. Hier liggen de verborgen plannen en ideeën; de basis van alle heiligheid.
 15. Vestigende intelligentie is de naam van het 15e pad. In Job 38: 9 wordt hierover gezegd: ‘...toen Ik wolken maakte tot haar kleed en duisternis tot haar windselen...' Het wordt zo genoemd omdat het een gestalte geeft aan het licht der schepping in de duisternis van de wereld.
 16. De triomferende en eeuwige intelligentie is de naam van het 16e pad. Het is de pad van de verrukking en luister. Het wordt ook het Paradijs voor de rechtvaardigen genoemd.
 17. Beschikkende intelligentie is de naam van het 17e pad. Het geeft de rechtvaardigen volharding in de Heilige Geest.
 18. Intelligentie van het Huis der wijsheid is de naam van het 18e pad. Vanuit dit huis wordt het geheim en de verborgen betekenis - die verscholen ligt in de schemer - teruggevonden.
 19. Intelligentie van de geestelijke werkzaamheid is de naam van het 19e pad. Het boek, waaruit wij dit alles bestuderen, geeft hier geen omschrijving voor.
 20. Intelligentie van de wil is de naam van het 20e pad. Het wordt zo genoemd, omdat het - werkzaam in de individuele persoon - de ontvangst van de hoogste luister voorbereidt.
 21. Intelligentie van bemiddeling is de naam van het 21e pad. Het ontvangt de G´ddelijke zegeningen van Boven en stort deze naar beneden. Hierdoor is het werkzaam in alles wat bestaat.
 22. Intelligentie van de gelovige of gelovige intelligentie is de naam van het 22e pad. Op dit pad verblijven de geestelijke deugden tot zij doorstromen naar hen die in de schaduw blijven.
 23. Intelligentie van de standvastigheid is de naam van het 23e pad. Het wordt zo genoemd, omdat het de bron van alle standvastigheid in de rangorde van de schepping is.
 24. Intelligentie van de verbeeldingskracht is de naam van het 24e pad. Het heeft model gestaan voor de schepping van de wezens, die overeenkomen met zijn aspecten.
 25. Intelligentie van de verleiding of de beproeving is de naam van het 25e pad. Ontleent de naam aan het feit dat het de eerste beproeving symboliseert waarmee G´d Zijn schepselen toetst.
 26. Intelligentie van de vernieuwing is de naam van het 26e pad. Dit wordt zo genoemd, omdat G´d door dit pad Zijn schepping hernieuwt.
 27. Natuurlijke intelligentie is de naam van het 27e pad. Het wordt zo genoemd, omdat hierdoor alles, in de sfeer van de zon, volmaaktheid bereikt.
 28. De actieven intelligentie is de naam van het 28e pad. Op deze weg wordt de geest van iedere G´ddelijk wezen geschapen. Op deze weg ontstaat ook de werkzaamheid en de energie van deze verheven wezens.
 29. Lichamelijke intelligentie is de naam van het 29e pad. Dit pad is zo genoemd, omdat het, het lichamelijke deel creëert van alle lichamen onder de hemelen. Het is de kracht die deze lichamen doet groeien.
 30. Intelligentie van het collectieve is de naam van het 30e pad. Het biedt de astroloog de mogelijkheid, middels zijn wetenschap, de Hemelse tekenen te determineren. Het is het pad dat deze wetenschap onderwijst.
 31. Eeuwige intelligentie is de naam van het 31e pad. Het beheerst de beweging van de zon en de maan en zorgt ervoor dat zij niet van hun baan afwijken.
 32. Besturende intelligentie  is de naam van het 32e en laatste pad. Dit pad wordt zo genoemd, omat het de bewegingen van de 7 planeten regelt.

 

Er is maar weinig geschreven over de praktische toepassingen van deze paden. Zij komen waarschijnlijk overeen met de stadia van Yoga. Het oorspronkelijk gebruik is ook onduidelijk. Wij gaan ervan uit dat deze paden symbool zijn voor de reis van de mysticus. De 32 paden met hun corresponderende Sefiroth, sterrenbeelden, hemellichamen en de drie prima materia.

De Sefirothische boom dient als en meditatie-object. Het is mogelijk door meditatie de tegenstellingen met elkaar in overeenstemming te brengen. Ook de meest wezenlijke uitersten. Door deze verbindingen heen is het mogelijk contact te leggen met de verschillende natuuraspecten die aan de gezichten gestalte geven. Ieder pad stelt derhalve een evenwicht voor tussen de twee Sefiroth die het verbindt. Er zijn 32 paden en maar 22 letters van het Hebreeuws alfabet. Deze 22 letters vormen de sleutel tot de paden. De Sefiroth zelf - de overige 10 paden - zijn de sferen op de boom. Omdat mijn toetsenbord de letters niet kan weergeven, heb ik ze niet in het schema vermeld.

Misschien is het je al opgevallen, maar iedere pad heeft een vorm of differentiatie van de oorspronkelijk intelligentie, die door Kether van de aanvang af is ontplooid. Deze vormen van intelligentie kan je beter opvatten als ‘bewustzijn'. De 32 paden van wijsheid duiden 32 specifieke vormen aan van bewustzijn. Dit komt overeen met de gedachten van vele psychologen en vele Oosterse geleerden, dat er méér dan één bewustzijn zou bestaan.

In de 3e deel van de Zohar, Idra Rabba Kadisj \, wordt er een vermelding gemaakt van twee Edens (Hof van Eden):

 1. Een Eden van het hogere bewustzijn; een Eden die niet in zichzelf besloten ligt. Het is verdeeld over 32 paden en derhalve alleen bekend aan de Microprosopus. Hetgeen betekent dat de 32 paden der wijsheid van de Sefirothische boom in de configuratie van mens ligt besloten. Dit is het Eden van de Bijbel, dat naar het G´ddelijke Eden van de Macroprosopus gevormd en geordend is. Dit Eden verlangt naar verlossing en wedergeboorte in de oorspronkelijke staat van het licht.
 2. Een Eden van het verborgene; een Eden dat totaal in zichzelf besloten ligt. Over dit verborgen Eden wordt gezegd dat geen mens dit ooit aanschouwd heeft of ooit zal kunnen aanschouwen. Alleen de Macroprosopus kent dit Eden, daar het de woning van Kether is. Dit Eden verkeert in een absolute staat van eenheid en is niet vervuild door de Zondeval.

De twee Edens kunnen niet verenigd worden, aleer de lagere naar het hogere is teruggekeerd. Volgens de Kabbalah kan dat alleen door het werk van de mens mogelijk zijn. Nog eens kort gezegd: er is in dit hoofdstuk erg veel over de Sefiroth geschreven, omdat iedere gedachte over de Kabbalah zonder ook maar het minste begrip van de Sefirothische boom, vruchteloos is. De Sefiroth is als ware de lamp die het licht van de Ejn Sof in al zijn spectrale schakelingen doorgeeft aan de andere lampen en hierin het wezen en de gehele natuur doordrenkt; een ordening tot stand brengen die het gehele scala van verschijnselen in de Schepping van de wereld omvat. De menselijke ziel en psyche, vormen hierin slechts één facet van de vele gebieden waarin de Sefiroth werkzaam zijn. In de Sefiroth kan men slechts de samenhang en de wetmatigheid van zowel de materiële als de psychische wereld begrijpen. Daarom zal zij nooit beter te begrijpen zijn dan men de Ejn Sof kan begrijpen:

‘...Alleen de werking is tastbaar voor de menselijke geest, maar nooit zal men het wezen van de wilsdaad van de Ejn Sof kunnen doorgronden. Men kan slechts bidden om INzicht...'

Pagina index:
Copyright © 1998 Jodendom Online
 
 
Contact Zoeken Noachieden Online Beheer
 
Copyright © 2021 Jodendom Online. Alle rechten voorbehouden.