14 Siewan 5784 | 20 juni 2024
Artikelen
Jodendom in praktijk     Hasjkafa     Feest- en Gedenkdagen     Samenleving     Geschiedenis     Antisemitisme     IsraĆ«l     Media     Publicisten     
Verband tussen Soekkot en de Noachieden volgens de Lubervitcher Rebbe
Publicatiedatum: zondag 12 oktober 2014 Auteur: Redactie | 2.146 keer gelezen
Soekkot, Redactie, Noachieden, Leer van de Lubavitcher Rebbe »
De Lubervitcher Rebbeleert ons dat het feest van Soekkot gerelateerd is aan de heidense volken. Zo leert de Misdrasj dat tijdens Soekkot 70 stieren werden aangeboden aan de Heilige Tempel om geofferd te worden voor de 70 naties om hen tegen onheil te beschermen.

Inachtneming van de Noachitische wetten beschermt de heidenen
Voorts worden de 70 naties beschermd door het houden en het bestuderen van de Noachitische Wetten. Daarbij is het feit dat de wereldvrede afhangt hoe de niet-Joodse volkeren zich gedragen. Dit moet in overeenstemming gaan met het principe van "Hij [G'd] vormde het [de wereld] om te civiliseren". Dit door het naleven van de Noachitische Wetten. De onderliggende gedachte van de fundamentele commentaren op de Tora en moessar [ethiek], is er om ervoor te zorgen dat "de mens zijn naaste niet levend inslikt". Integendeel, hij moet tsadaka geven [doneren aan goede doelen], het rechtvaardigheid bevorderen, rechtbanken in stellen, diefstal voorkomen en andere subcategorieën van de 7 Noachitische Wetten enzovoort.

De Rebbe vertelt dat dit veel besproken wordt op basis van de halachische uitspraak van de RaMBaM: "Mosje werd via een rechtstreekse goddelijke openbaring bevolen [om aan het Joodse volk te vertellen] om alle inwoners van de wereld te dwingen dat zij de opgedragen wetten op volgen, die opgelegd zijn aan de afstammelingen van Noach... want de Heilige, Gezegend is Hij, gebood hen [dit] via de Tora en informeerde ons [Joden] via Mosje, onze leraar" [Hitva'aduyot 5748, Vol. 1, p. 110].

Wanneer een niet-Jood een offer brengt, accepteren wij die en het komt hem ten goede. Toen de Joden in opdracht van de Tora een offer voor de heidenen bracht, brengt dit volgens zowel de Mondelinge als de Geschreven Tora een enorm voordeel, en biedt bescherming en redding. Zoals de Midrasj schrijft: "Als de volkeren van de wereld zouden weten hoe heilzaam de Heilige Tempel voor hen is, zouden ze het met kampementen van troepen omringen om het te beschermen."

Omdat de stieren op soekkot werden geofferd op een "geleidelijk afnemende volgorde", is het duidelijk dat het onmogelijk was dat het gebied van heiligheid - en in het bijzonder de heiligheid van de offers - zou afnemen. De "geleidelijk afnemende volgorde" heeft betrekking op de duisternis en het seculiere cultuur van de niet-Joodse volkeren [Hitva'aduyot 5747, Vol. 1, pp. 311-312. Cf. Hitva'aduyot 5743, Vol. 1, pp. 164-165].

Joodse invloed op de niet-Joodse wereld
De Joodse invloed op de wereld wordt sterk benadrukt tijdens het feest van Soekkot. Toen de Heilige Tempel er nog stond, werden tijdens Soekkot 70 stieren. Deze komen nogmaals overeen de 70 volkeren. Afgezien van het feit dat de offers van het Joodse volk in de Heilige Tempel hen beschermden en zegeningen brachten, boden dezelfde Priesters en Levieten offers aan voor ieder volk van de 70 naties. Dit niet om alleen bescherming en zegen te brengen aan de hele wereld, met inbegrip van de meest primaire en belangrijke zegen dat de wereld zich met rechtvaardigheid, maar ook voor gerechtigheid, vrede en eenheid. Dit komt in overeenstemming met de vers "volk zal geen zwaard tegen een ander volk trekken."

Uiteindelijk zal het vervulling geven van de profetie: "Dan zal Ik [G'd] voor de naties een zuivere tong transformeren, zodat allen de Naam van G'd zullen aanroepen en met één doel Hem dienen" [Hitva’aduyot 5744, Vol. 1, p. 248].

De vreugde en het dansen op straat tijdens Simchat Beit Hasjo'evah op Soekkot, zullen ook de niet-Joden de vreugde van het Joodse volk zien en voelen. Dat is ook de bedoeling. Dit zal ook hen verheffen, want we laten aan hen de enorme vreugde van Soekkot zien [Hitva’aduyot 5742, Vol. 1, p. 228].

Verband tussen de Noachitische Wetten, Soekkot en de Uittocht uit Egypte
Er bestaat ook een verband tussen de Noachitische Wetten, Soekkot en de Uittocht uit Egypte. Het belang van het verspreiden van de Noachitische Wetten wordt ook benadrukt in het verband met de uittocht uit Egypte wat herdacht wordt tijdens Pesach. Een van de belangrijkste aspecten van de Uittocht was dat "Ik [Hasjem] de Israëlieten in hutten liet wonen, toen Ik hen uit het land Egypte verloste". Tijdens de mitswa van het zitten in de Soekka [hut], moeten wij het volgende in gedachten hebben: "jullie zullen 7 dagen wonen in hutten ... omdat jullie generaties zullen weten dat Ik de kinderen van Israël in hutten heb laten wonen toen Ik hen uit het land Egypte verloste."

In het volgende vinden wij het verband tussen Soekkot en de heidenen.
Het feest van Soekkot is geschreven in de profetie van de Verlossing: "en zal zijn dat alle volkeren die het overleven... jaar na jaar zullen opstijgen... om het feest van Soekkot te vieren" [Hitva’aduyot 5746, Vol. 3, p. 168].

Breng vreugde en lessen over de Simchat Beit Hasjo'eva aan de heidenen
Er is over Joseef geschreven dat hij "de verstrekker was voor al het volk des lands [Egypte]" en dat "Joseef al het gevonden zilver in het land van Egypte en het land Kena'an verzamelde."

De goddelijke dienst die Joseef vertegenwoordigde, was van iemand die de heidenen wist te bewegen hem al hun zilver en goud te brengen. Dit kwam op hun beurt weer overeen met de verfijning van alle vonken van heiligheid, zoals RaSJi de pasoek "en zoals je dagen vloeiend [welvaart] zijn" interpreteerde als "alle landen zullen er zorgen voor stromen van zilver en goud naar het Land van Israël".

Dit wordt bereikt door onze daden en Avodah Hasjem [dienen van Hasjem], maar ook Simchat Beit Hasjo'eva met vreugde vieren, waardoor het dansen op straat juist zo van belang is. Een Jood moet tijdens Simchat Beit Hasjo'eva heel blij zijn en dansen en wel op die verstane wijze dat zijn vreugde onderdeel wordt van zijn lichaam. Hierdoor raakt ook zijn lichaam enthousiast en uitgelaten wordt door zijn enorme vreugde. Bovendien danst hij op straat, omdat hij deze vreugde ook naar de niet-Joden moet brengen.

Zijn vreugde moet daarom niet oppervlakkig zijn en moet door alle vermogens doordringen, zodat hij de volkeren tijdens Simchat Beit Hasjo'eva ook werkelijk in hun wezen kan beïnvloeden. Hierdoor zullen de niet-Joden zij ook de betekenis van Simchat Beit Hasjo'eva tot in het fundament kunnen begrijpen op de manier wat hen, Noachieden, van belang is [Hitva’aduyot 5746, Vol. 1, pp. 292-293].


©Jodendom-online 2014

Copyright © 2014 Jodendom Online
 
 
Contact Zoeken Noachieden Online Beheer
 
Copyright © 2024 Jodendom Online. Alle rechten voorbehouden.