17 Niesan 5784 | 25 april 2024
Artikelen
Jodendom in praktijk     Hasjkafa     Feest- en Gedenkdagen     Samenleving     Geschiedenis     Antisemitisme     Israël     Media     Publicisten     
Tehilliem/Psalmen 3
Publicatiedatum: zaterdag 22 november 2014 Auteur: Redactie | 1.604 keer gelezen
Redactie, Geloof en vertrouwen in Hasjem, Media_Halacha en Ethiek, Media_levensbeschouwing, Moessar [ethiek], Tehilliem/Psalmen »
Tehiliem 3 beschrijft een gebeurtenis in Dawied Hamelech's leven wat hem aan het hart ging. Hij moest als een 66 jarige vader vluchten voor zijn zoon Avsjalom. Waarom wordt deze gebeurtenis - wat aan het einde van zijn leven afspeelde – aan het begin van het boek Tehilliem te lezen?

Ook de Tora lijkt niet altijd chronologisch, echter de ware chronologie van de Tora valt als blauwdruk van het universum onder Hasjems plan [Yalkut Shimonie] die wij niet snappen en niet bevatten. Tehilliem is onderdeel van de Tora. Tehilliem wordt beschouwd als de Tora in lied vorm.

Een andere verklaring vinden we in Berachot 10a die wijst terug naar Tehilliem 2, dat kort de confrontatie beschrijft tussen Israël en Gog en Magog als voorbode van het Messiaanse tijdperk.

De opstand van Avsjalom
Tehilliem 3 is in verlengde daarvan. Het beschrijft een periode van anarchie en gebrek aan respect tegen ieder vorm van autoriteit. Op de vraag of het dan mogelijk is dat een slaaf tegen de meester kan opstaan, is te beantwoorden met de woorden: “is het niet erger om te moeten voorstellen de shockerende rebellie van een zoon tegen zijn eigen vader?” Zoals Avsjalom met deze shockerende rebellie probeerde de troon van zijn vader te grijpen, op deze manier zal de opstand van Gog en Magog in de toekomst ook plaats vinden.

Om deze Tehilliem goed te kunnen begrijpen, verwijzen wij je naar de hoofdstukken 15-19 van Sjmoe'el/Sam.II.

Rav Hirsch leert dat deze Tehilliem een uitlaatklep van Dawied Hamelech's depressie is als gevolg van de rebellie van Avsjalom. Toen G'd Dawied Hamelech waarschuwde dat Hij ervoor zou zorgen dat het kwaad uit zijn eigen huis tegen hem opgezet zal worden [idem 12:11], werd Dawied Hamelech buitengewoon verdrietig. Maar hij stapte over zijn depressie heen toen hij vernam dat Avsjalom toch aarzelde om zijn vader te vermoorden zoals Achitofel hem geadviseerd had. Daarnaast leert Radak, toen Dawied Hamalech gespaard werd in verschillende benarde situaties, dat Dawied Hamelech zijn Tehilliem aan de Levieten gaf zodat zij deze met melodieën zouden zingen. Vandaar dat deze tragische Tehiliem toch “Mizmor Ledawied... een lied van” of “een lied VOORDawied” wordt genoemd [pasoek 1].

Radak leert dat niet alleen enkel sprake was van 'veel' kwelgeesten, maar dat het om de meerderheid [mah-raboe] van het volk ging die Avsjalom volgdee [pasoek 2] en dus als het waren tégen de ziel – lenafsjie – van Dawied Hamelech keerden [pasoek 3].

Magen Dawied, schild van Dawied: G'ds vertrouwen
Volgens Rabbenoe Yonah in Shaarei Teshuvah 4:12, is het door het feit dat Dawied Hamelech jissoeriem [tegenspoed] in zijn leven altijd heeft geaccepteerd, hij het waard was dat Hasjem hem als zijn Schild beschermde. Deze schild prijkt op de Israëlische nationale vlag: de Maĝen Dawied. Rav Mosher Feinstein leert dat in Igros Moshe [Orach Chaim Vol. 3 Res.15] dat die bescherming van Hasjem over Dawied uit 6 richtingen kwam: van boven, van onder, vanuit het oosten, vanuit het westen, vanuit het noorden en vanuit het zuiden. Deze 6 richtingen staan gelijk met de 6 punten van de ware schild van Dawied: Hasjem! Rav Feinstein concludeert dat deze eeuwenlange traditionele gebruik van de Maĝen Dawied gerespecteerd moet worden. Het symboliseert het eeuwige Joods vertrouwen in G'd; ongeacht wat. Dawied Hamelech gaat verder met de verklaring dat Hasjem een schild is voor zijn ziel in deze wereld, maar ook in Olam Haba – de toekomstige wereld[pasoek 4].

Hasjem redt
Daarom kon Dawied Hamelech, ondanks al dat gevaar, wel goed slapen. Door de wetenschap dat Hasjem hem zou steunen, schrok hij nooit wakker. Yaaros D'vash leert dat Dawied Hamelech iedere nacht precies om 0:00 wakker werd. Dat kwam door de noordenwind die door Hasjem werd gestuurd om op de snaren van Dawied Hamelech's harp te spelen. Deze melodie wekte Dawied Hamelech. En zelfs toen hij vervolgd werd door Avsjalom, werd hij ook op deze buitengewone manier gewekt. Hasjem liet hem hiermee weten dat Hij nog steeds van Dawied Hamelech hield [pasoek 6].

Wanneer Zijn wil de enigste is wat voor jou telt, dan kan het zo zijn dat Hasjem als het ware een wederdienst bewijst door Zijn originele plan te wijzigen om het verlangen jou in vervulling te brengen. Hij zal dan opstaan [qoemah Hasjem...] en je redden [hosji'enie elokai]. Deze genade is geen verdiende goedheid, want eigenlijk is het niemand deze goedheid van Hasjem waard.

Dawied Hamelech zingt Hasjem toe dat Hij zijn vijanden op de kaak slaat en de tanden breekt. De kaak beweegt wanneer je spreekt. Achitofel raakte zo beschaamd toen zijn adviserende woorden naar Avsjalom geen hout sneed, dat hij zichzelf verhing uit schaamte. En de tanden [sjnej] van de slechteriken zijn een metafoor voor macht [pasoek 8].

Hasjem redde Dawied Hamelech [pasoek 9] en hij zong Hasjem toe dat Zijn volk de verplichting hebben Zijn zegen te zijn... voor altijd [selah]. Hasjem haalt – bij wijze van spreken – kracht uit de broches [zegeningen] van je waardering voor Zijn rol in de gebeurtenissen in je leven. Zij beïnvloeden als het ware Hasjems leiding over het lot van het gehele universum [pasoek 9 en Dwariem 33:26].

Hasjem redde Dawied Hamalech door Avsjalom's plan te verijdelen. Hij deed dit omdat Dawied Hamelech geen militaire actie ondernam, maar tesjoeva deed en dawende.

Overdenking Tehilliem 3
Hoewel Dawied Halemech zulke grote uitdagingen op zijn pad kreeg waar ieder mens wanhopig van zou raken, hield Dawied Halemech ferm in zijn emoena [geloof in G'd] staan. Zijn vertrouwen – bitachon - in Hasjems weldadigheid was enorm sterk. Het maakte hem niet alleen sterk in de enorme uitdagingen waarmee hij te maken kreeg omdat zijn eigen zoon tegen hem rebelleerde, maar het stelde hem ook in staat om de negativiteit te overstijgen, ongeacht hoe groot ze waren.
Het volgend waar gebeurd verhaal illustreert deze moessar.

Een overlevende van de Sjoa vertelde - op de vraag wat de grootste uitdaging tijdens de Sjoa voor hem was - dat de negativiteit van anderen hem het zwaarst viel. Hij zei:
"In het huis waar ik opgroeide zaten mijn ouders een hoog niveau van bitachon, een volledig vertrouwen in Hasjem. Mij werd vaak geleerd hoe moeilijk de situatie ook is, Hasjem kan op ieder moment je helpen. Dit was in mijn geheugen gegrift waardoor ik – toen ik op mij zelf was - nooit mijn hoop heb verloren. Maar mensen aanhoren, die ouder waren dan ik, en tegen mij zeiden dat ik een dromer was en dat ik niet realistisch was, begon mijn hoop te wankelen. Mijn moeder zei constant Tehilliem en zei herhaaldelijk dat we moeten leren van de bitachon van Dawied Halemech in Hasjem. Ik kan me herinneren dat Dawied Hamelech naar Hasjem uitriep, zelfs als anderen zeiden dat het hem niet zou helpen. Ik trok me op aan innerlijke kracht van Dawied Hamelech, om mijn eigen innerlijke kracht te verhogen. En dit stelt me in staat weer andere mensen te bemoedigen.”

Bronnen: Sefer Tehillim met commentaren vanuit de Talmoed, Midrash en Rabbinale bronnen van Artscroll Tenach Series en Growth Through Tehillim van Rabbi Zelig Pliskin

De volgend sjioer geeft Rabbi Mizrachi uitleg over zowel Tehilliem 3 als Tehilliem 4. Vanaf het begin tot 1:09 geeft hij uitleg over Tehilliem 3. Hij weet de Tehilliem altijd in onze huidige tijd te plaatsen.

 

©Jodendom-online 2014

Copyright © 2014 Jodendom Online
 
 
Contact Zoeken Noachieden Online Beheer
 
Copyright © 2024 Jodendom Online. Alle rechten voorbehouden.