17 Niesan 5784 | 25 april 2024
Artikelen
Jodendom in praktijk     Hasjkafa     Feest- en Gedenkdagen     Samenleving     Geschiedenis     Antisemitisme     IsraĆ«l     Media     Publicisten     
Meragliem van deze tijd
Publicatiedatum: maandag 02 juli 2007 Auteur: Professor Rav Efrayim Sprecher, vertaald en vast gelegd door Devorah | 4.107 keer gelezen
Rabbi Sprecher, Zionisme, Meragliem (verspieders) »

De ‘eigel hazahav kostte het leven van 3000 man. De zonde van het volk naar aanleiding van de meragliem kostte het leven van 6.000.000 man. Waarom koos G'd een Land dat zo verzonken was in Baal - en Molochaanbidding?

In de Sjema wordt volgens de Zohar aangegeven dat in Israël Hemel en aarde samenkomen en dat zij met elkaar in verbinding staan. Toen de meragliem met hun verslag én hun eigen mening bij het volk een hysterie ontketenden, was op Tisj be'Av. Vanaf dat moment is Tisj be'Av een periode van ellende:

  • Aanvang inquisitie: Tisj be'Av.
  • Verwoesting van de beide Tempels: Tisj be'Av
  • WOI: Tisj be'Av
  • Opening van de eerste gaskamer in Auschwitz: Tisj be'Av

Het volk had toentertijd op Tisj be'Av niets te klagen en toch klaagden zij. Daarom zorgde G'd ervoor dat ze wat te klagen hadden toen Hij met het onheilspellende oordeel kwam dat alle 600.000 mannen in de woestijn zouden omkomen en het Land niet in mochten. Deze verordening, deze straf, gold niet voor de vrouwen.

Ja'aqov had een droom. Hij droomde van een ladder dat tot de Hemel reikte waar engelen opklommen en neerdaalden. De engelen waren volgens de Zohar de overleden zielen die opstegen en de zielen die naar beneden kwamen om geboren te worden. Het is de tunnel van leven en dood, de tunnel dat Hemel en aarde in verbinding brengt. Het is de poort naar Olam haba. Vandaar dat vele Joden in galoet in Israël begraven worden om de ziel een handje te helpen deze poort te vinden. Wanneer je in galoet wordt begraven, dan moet je ziel over de wereld struinen tot het deze poort in Israël gevonden heeft.

De Arabieren weten dit.

Zoals wij weten wordt de Tora iedere dag gegeven. Zo wordt ook Eretz Jisrael iedere dag aan de Jood aangeboden. Zoals Rasji zei: G'd is Schepper van Hemel en aarde en Hij bepaalt wie in Israël woont (Tehilliem 111:6). Hij heeft het Joodse volk hiervoor uitverkoren. Dit zodanig dat de koheniem niet eens buiten Israel mogen wonen, want het land van de gojiem is besmet.

Maar ook de huidige meragliem van onze generatie weigeren Zijn aanbod om in dit Land te bewonen. Zij laten zich afschrikken door de drie grootste vuurhaarden:

  • Chevron (waar de grot van Machpelah ligt, de tunnel tussen leven en dood; Hemel en aarde),
  • Sjechem (Nabloes)
  • De Tempelberg

Het frappante is dat voor deze drie plekken betaald is door respectievelijk Avraham, Ja'aqov en Dawied hamelech. We weten nu ook waarom. Ook de Arabieren weten het, zoals zij óók weten dat de Aron hakodesj (Ark des verbonds) in de Tempelberg begraven ligt.

Het Land is niet door de Israëlieten bezet, dat mag duidelijk zijn. We moeten niet als de tien meragliem zijn en mopperen op alles wat niet aan dit Land deugt, maar een licht onder de volkeren zijn. Immers Sjemot/Ex. 3:8 is de eerste belofte over het Land Israel. Het bewijs wordt in vers 12 gegeven: ‘behotsie'acha et ha'am mimitsrajiem ta'avdoen et ha'elohiem al hahar hazeh... als je het volk uit Egypte zult hebben gevoerd zullen jullie G'd op deze berg dienen....' Dienen doen wij door middel van Zijn Tora met de 613 mitswot na te volgen. Dit impliceert óók de mitswe van alijah: ‘.... Wehorasjtem... wiesjavtem bah ... in bezit nemen.. en er in wonen... kie lachem natatie et ha'artes laresjet' ottah... want jullie heb Ik het gegeven het Land om het te bezitten... Bamdbar 33:53. Wie is jullie? Gojiem? Nee.

In het commentaar van vers 53 staat ook dat deze belofte tevens een waarschuwing behelst. Deze commentaar verwijst naar vers 52: "alle bewoners moeten verdreven worden", zegt Kadosj Baroech Hoe. Dán pas is het veilig. En nu komt de waarschuwing: als je er niet in slaagt de Kaänitische naties te verdrijven, zul je in dat Land niet redden. Volgens RaMBaN is wiesjavtem een positieve mitswe om in het Land te wonen, lematot avotejchem.... Zoals jullie voorvaderlijke stammen.... Vers 54.

We zien dus dat in Sjemot 3 dat éérst het Land en dan pas de Tora wordt aangeboden. Het Land is dus eerder aangeboden dan de Tora. De Tora is in 2448 aangeboden. We leven in 5767. Dat is dus 3319 jaar geleden. Moet je nagaan dat het Land nog eerder is aangeboden. Waarom neemt men of het een of het andere en vele geen van beide?

Vers 55 in Bamidbar 33 is een directe verwijzing naar de zelfmoordaanslagen door selfbombers van PLO. Er staat namelijk geschreven dat schroeven en nagels (spijkers) in de ogen en zijnde worden gestoken wanneer wij hen niet verdrijven. Nu dan, heden, vele slachtoffers van de zelfmoordaanslagen hebben schroeven en nagels in hun ogen en zijde!

Na de zonde van de meragliem kwamen de mitswot van de wijn over het altaar en het scheiden van een stukje deeg van de challe. Dit is de tikkoen van de lasjon hara over de G'ds miraculeuze Land. Jajin (wijn) staat voor luxe en lechem (brood) staat voor de basis van de behoeften. Dit Land heeft werkelijk alles. Hier smaakt ook alles veel lekkerder dan waar ook ter wereld, wij spreken uit ervaring. Tehilliem 106:24: Bovendien verachtten zij het wenselijke Land, geloofden zij niet Zijn woord; omdat de meragliem om niets zaten te klagen. G'd gaf op dit dag - Tisj be'Av - hen een reden tot klagen. Vandaar dat Tisj be'Av een onheilspellende periode voor Israël is. Ieder jaar maar weer. Daarom zal de komst van de Masjiach een tikkoen van de gruwelijkheden van de Tisj be'Av zijn: de Masjiach zal op Tisj be'Av verschijnen en zal deze treurdag een feestdag worden.

De Kabbalah zegt dat Israël de grootste kedoesja (heilig) ter wereld kent wat krachten van toema (niet heilig) oproept, zoals vroeger de Moloch - en Baälverering. Kedoesja trekt toema als een magneet naar zich toe. Meragliem waren bang uit de veiligheid van G'ds zorg te komen en te worstelen omdat je vrije wil hebt. Heden ten dagen zijn wij net zulke lafaards. In 1040 zei Rasji op vers 53 dat vreemdelingen het lang uit gezet moeten worden. Vreemdelingen die Israël vijandig gezind zijn. Anders kan je er volgens de Tora en Rasji niet leven.

Laten we dus aljiah doen als we echt de mistwot willen invullen. Als je G'd letterlijk in je lijf voelt. Dan zijn de obstakels in dit Land géén bedreiging maar een uitdaging. We moeten als Calev zijn  die dawned bij ma'arat hamachpelah en als een hond - kalav betekent hond - door de obstakels heen graaft voor de grote schat die G'd ons 3319 jaar geleden heeft gegeven. Laten wij die schat liggen? Geven wij die schat nu weg?

Laten wij de Masjiach eerder komen dan over 233 (dan is het jaar 6000) jaar. Laten wij zijn komst bespoedigen door alija te doen. We kunnen het vertragen door de tijd  - volgens Bereesiet 1:1  (Bereesjiet 1 kent 6 alefs [1] dat ook voor elef [1000] staat. 6x1000=6000) - tot het jaar 6000 te laten lopen, want dan grijpt G'd Zelf in. Het jaar 6000 begint de Sjabbat.

Zoals voor sommige gojiem, vader Joden of Joden zonder papieren, kan een gioer een roep van G'd kan zijn, is alija naar Israël een oproep! Immers het is hetzelfde als elija naar de bima: de oproep voor het lezen van de Tora! Immers als Piet wordt opgeroepen en Kees komt naar de bima, zegt men ook: ‘Jij hebt hier niets te zoeken. Mah attah - wie ben jij?' Zo is het ook met alijah. Je hebt een vrije wil. Het glas is half vol of half leeg om te zien en wel of niet - zoals vele Joden én rabbijnen - naar het Land te komen. Rabbenoe Tam, de kleinzoon van Rasji, had een ezelbruggetje hoe je de roep kunt herkennen: heb jij de lef om de mitswe wat Joden en masse negeren op je te nemen? Of blijf je liever in galoet zoals de Joden in Babylonië? Ezra riep 1.000.000 Joden op alijah. Slechts 42.000 gaven gehoor aan de roep. Inderdaad, waarom zou G'd de Tempel overeind houden als zo'n klein handje vol mensen de roep horen. Ezra had de masjiach zijn.

Ook de Joden in Meden-Perzen die tesjoeva deden na aanleiding van esthers oproep, bleven in Meden en Perzen omdat zij daar hun natje en hun droogje hadden.

En toch... toch zullen de tien meragliem het Land in gaan! Het is niet voor niets dat Mirjam, Aharon en Mosje in de woestijn liggen begraven. Kapiteins van een schip verlaten het niet wanneer het zinkt.

Ondanks G'd zei dat 600.000 man in de woestijn zouden sterven - let op, Jehosjoe'a bracht het volk met de 600.000 weduwen van de eerste generatie het Land binnen - sprak Hij in Bamidbar 15: tóch tegen de eerste generatie: ‘daber el-benej Jisrael we'amarta elhem kie tav'oe el-erets mosjvtemchem asjer noten lachem... als jullie zullen komen in het Land waar jullie je blijvend zullen vestigen, dat Ik jullie geef.' Dit is een hint naar de wederopstanding. G'd zei als het ware: ‘je gaat hier - bamidbar [in de woestijn] - dood, maar je komt er toch in door de wederopstanding der doden'. En onze "toevoeging" met Mosje aan het hoofd, leider van de eerste generatie.

De Talmoed stelt dat de doden (van het Joodse volk) uit Babylonië (dus galoet) het Land vervuilen. Elders zegt de Talmoed: iedereen (inclusief de doden) moeten komen. Een conradictie? Nee. Iedereen zn de Joden in galoet die ondanks de galoet veel voor Israël hebben betekend door hun steun en bezoek, etc. De Joodse doden die het Land zouden bevuilen zijn de Joden die geen vinger naar Israël hebben uitgestoken, hun neus voor het heerlijke Land hebben op getrokken, die te weinig emoena hadden.

Tot welke Joden behoor jij?

Pagina index:
Copyright © 2007 Jodendom Online
 
 
Contact Zoeken Noachieden Online Beheer
 
Copyright © 2024 Jodendom Online. Alle rechten voorbehouden.