5 Niesan 5783 | 26 maart 2023
Artikelen
Jodendom in praktijk     Hasjkafa     Feest- en Gedenkdagen     Samenleving     Geschiedenis     Antisemitisme     Israël     Media     Publicisten     
Wanneer zal Techiat Hametim uiterlijk plaatsvinden?
Publicatiedatum: zondag 22 januari 2017 Auteur: de redactie | 3.010 keer gelezen
Engelen en demonen, Rav Kanievsky, Mosjiach [Messias], Wetenschap, Leven, dood en Opstanding der doden , Einde der Tijden, Media_Halacha en Ethiek, Moessar [ethiek], Leer van de Chofets Chaim, Hasjkove volgens de RaMCHaL , Leer van Rav Eliyahu Dessler, TorahCode »

Nu komen we tot de kern van dit hele artikel. Hoeveel tijd hebben wij nog om ons klaar te maken voor de komst van de Mesjichiem?

Over het algemeen gaat men er vanuit dat de periode van Techiat Hametiem niet zo lang duurt. Ze denken dit omdat de Eerste Generatie van het volk Jisrael in de woestijn binnen veertig jaar overleed, en omdat zij door Mosje Rabbenoe na Techiat Hametiem vooralsnog Erets Jisrael wordt binnengeleid, gaat men er van uit dat de periode van Techiat Hametiem maar veertig jaar duurt. Dit is niet juist.

De Zohar is dé autoriteit bovenal en deze stelt iets anders [Midrash Ne'elam – Toldot 140a]. Maar ook de grootvader van Maran Posek Hador Hagaon Harav Elyashiv ZT"L -  Leshem Shevo v'Achlamah [1841-1926, Shlomo Elyashiv] is in Drushei Olam HaTohu 2:412:9-12 van andere mening toegedaan. Zij leren dat het hele proces van Techiejat Hametiem maar liefst 210 of 214 duurt [dat vier jaar verschil is een discussie]. Hasjem heeft in Zijn Wijsheid besloten dat de wereld zoals wij die nu kennen niet langer dan 6000 jaar zal bestaan. We leven in 5777. Ook heeft Hij besloten dat het hele proces van 210/214 jaar van Techiat Hametiem vóór het jaar 6000 moet zijn afgerond. Terugrekenend betekent dit 6000-210=5790; en dat is: 2030. Een 'rekenwonder' komt dus tot de conclusie dat wij nog maar dertien jaar te gaan hebben [we gaan uit van het langste scenario, want als het 214 jaar is, zal het al in 2026 aanvangen]! En voor de Techiat Hametiem moet Mosjiach ben Dawied zich hebben geopenbaard, dus moet het werk Mosjiach ben Joseef dan al zijn afgerond en zijn taken zijn: ‘Or Risjon nog meer naar beneden halen, alle Joden terugbrengen naar Erets Jisrael en de bouw van de Bejt Hamiqdasj. Ook wordt er vanuit gegaan dat de afronding van Gog Oemagog ook moet hebben plaatsgevonden. Dan pas kan de Mosjiach ben Dawied verschijnen en dan pas kan Techiat Hametiem aanvangen.

Voor nader uitleg, plaatsen wij twee links van twee verschillende sjioeriem van Rav Mendel Kessin. Zij zijn allebei Engelstalig. De volgende links zijn twee fragmenten. Klik daarom HIER en HIER korte uitleg van Rav Mendel Kessin.

Het is voor ons allemaal best moeilijk te geloven, want dertien jaar is niet zoveel tijd, zeker omdat deze realiteit en de realiteit van over dertien jaar heel anders zal zijn. Maar het feit is wel dat wij nog geen tachtig jaar geleden net zo’n snelle verandering ondergingen en wel in de perioden van eind jaren dertig, begin jaren veertig. Door Kristalknacht was alles binnen één nacht veranderd! Hasjem heeft ons volk in tien maanden uit de slavernij en uit Mitsrajiem gevoerd! Wat een verandering!

De Kabbalisten zeggen ook dat alles in een duizelingwekkende vaart zal veranderen. Zitten wij dan al niet in deze sneltrein?

In Talmoed Brachot 13a staat dat de uiteindelijke ĝe’oela – dé Verlossing – de vorige verlossingen zal overtreffen. De Kabbalisten zeggen dat wanneer het gebeurt, zal alles in een adembenemende snelheid plaats vinden. Zodra het tijdsverloop 5790 [2030] bereikt, zal de wereld nog steeds lijken op zoals het nu is [hoewel de techniek met de komst van de Mosjiach nóg harder zal gaan en nog veel interessanter zal zijn], maar tegelijkertijd zal de wereld anders beleefd worden [door de toename van de ‘Or Risjon].

De Zohar en Lashem Shevo v'Achlamah roepen niet zomaar getallen van tweehonderd en tien jaar. De Zohar zegt in een andere gedeelte, Toladot 139a, dat veertig jaar voorafgaande de tweehonderd en tien jaar van het proces van Techiat Hametiem begint, de Kibboets Ĝaliot – de Inzamelingen van de Ballingen – zullen aanvangen. Zoals de naam al zegt is het een periode dat de Joden en masse terug zullen keren naar Erets Jisrael. Deze veertig jarige periode komt overeen met de veertig jaar dat ons volk in de woestijn hebben gezworven.

Kibboets Ğaliot is op te delen in twee fasen: de Pre-Mosjiach en de Post-Mosjiach. Tijdens de Pre-Masjiach periode, zal de geschiedenis nog steeds onderworpen zijn aan verborgen G’ddelijke Voorzienigheid. Er zullen beperkte alijot [immigraties] naar Israël plaats vinden. Maar de rest zal door de Mosjiach naar huis worden gehaald.

Als de Zohar dus meent dat Techiat Hametiem veertig jaar na de eerste fase zou moeten plaats vinden, dan zou dit betekenen dat de eerste fase in 1990 is begonnen. Nee. Het is eerder begonnen. Kibboets Ğaliot is in 1986 aangevangen toen de organisatie in Israël – Nefesh B’Nefesh – werd opgericht. Rabbi Pinchas Winston zegt in zijn door ons eerder aangehaalde sjioer “Current Events-Is Redemption Near 6-15-2016” dat de oprichting van deze organisatie niet te negeren valt! Nefesh B’Nefesh is DE organisatie die je helpt met het maken van alijah.

Een oplettende lezer valt iets dan direct op. Áls Kibboets Ğaliot in 1986 is begonnen en deze eerste fase veertig jaar zal duren, dan begint Techiat Hametiem toch in 2026?

Het antwoord is dat het zeker is dat Techiat Hametiem voor het jaar 6000 moet plaats vinden [en niet erna, omdat Kibboets Ğaliot betrekking heeft op Olam Hazeh en zeker niet op Olam Haba]. Enige discussie is – zoals eerder aangegeven - of het proces tweehonderd en tien [2030] of tweehonderd en veertien jaar [vanaf 2026] zal duren. Dát is de enige onzekerheid waarin wij zitten [zie HIER waarin rabbi Pinchas Winston duidelijk zegt dat er geen discussie bestaat dat deze wereld zoals wij die kennen 6000 jaar zal bestaan en Techiat Hametiem tweehonderd en tien/veertien jaar zal duren].

Dit betekent dus dat het einde van de Joodse geschiedenis zoals wij die nu kennen perfect het begin van de Joodse geschiedenis in de tijd van Mosje Rabbenoe weerspiegelt. We begonnen met het leven van tweehonderd en tien jaar in Mitsrajiem [bron]. In het begin was het leven meer dan goed. Het was zelfs ongekend! Ja’aqov en de sjvatiem – stamvaders – woonden in Gosjen, Joseef was de onderkoning en Jehoedah opende in Gosjen een jesjiva. Zij hadden hierdoor, als zeventig koppige familie die een enorme kedoesja – heiligheid –, een enorme invloed op de mensen in Mitsrajiem. Deze kedoesja was ongekend. Kun je je voorstellen wat voor invloed Ja’aqov en de sjvatiem en hún kinderen hadden op Mitsrajiem? Hierdoor was [nagenoeg] geen sprake meer van avodah zara – afgoderij – waardoor de bedoeling was dat in deze tweehonderd en tien jaar de wereld teruggebracht zou worden naar de status van voor de zonde van Adam Harisjon [zie HIER uitleg van Rav Mendel Kessin]. Alleen het tegenovergestelde gebeurde door assimilatie. Toen zwierven wij veertig jaar buiten Erets Jisrael. Ook aan het einde van onze geschiedenis zullen wij een proces doormaken van veertig jaar om terug te keren naar ons land. Dit proces zal opgevolgd worden met een periode van tweehonderd en tien jaar die deze wereld terug moet brengen naar Gan Eden, de staat van Adam Harisjon van voor de zonde. Maar dat is niet Olam Haba. Vanaf dat moment zal een nieuw proces aanvangen. Een proces dat deze stoffelijke wereld zal omzetten in de spirituele Olam Haba.

We moeten ons goed realiseren dat wanneer de overgang van Fase Een van Kibboets Ğaliot naar Fase Twee van Kibboets Ğaliot gaat plaatsvinden, zullen de wonderen toenemen en zal alles ook voor ons steeds duidelijker worden. Bechirah, vrije wil, zal enorm afnemen en de wereldgeschiedenis zal steeds meer hachelijk geworden.

Vanaf de aanvang van proces van Techiat Hametiem begint het Messiaanse Tijdperk. Deze zal eveneens tweehonderd en tien jaar duren. Deze periode staat bekend om de verwijdering van de zoehama – de stof van spirituele onzuiverheid die in onze wereld door alles en iedereen dringt. Zodra de zoehama het lichaam verlaat, zal het lichaam automatisch gerestaureerd worden tot zijn uiteindelijke lichamelijke en geestelijke conditie - met inbegrip van onsterfelijkheid –, maar ook in perfecte vorm en gezondheid. Het is alsof je weer 22 jaar oud bent en nog veel meer en daarbuiten. Het zal op een blijvende hoogtepunt van fysieke en mentale prestaties bevinden waar zwakte, ziekte en ouderdom geen onderdeel meer van kunnen zijn. Mensen die tijdens de komst van Mosjiach ben Dawied en Techiat Hametiem leven, zullen net als bij Matan Tora voor een zeer korte tijd sterven en zullen binnen enkele uren weer opstaan. Waarom? Ook deze lichamen moeten van de zoehama worden ontdaan.

Tijdens deze onontkoombare dood waarmee we al bijna zesduizend jaar worden geconfronteerd, wordt de ziel van het lichaam gescheiden tot – als het dus waardig is – aan Techiat Hametiem deel te kunnen nemen. Gedurende deze tussentijd wanneer het lichaam een verval en ontbinding moet doorstaan, moet de ziel ook een plekje krijgen. Hiervoor heeft Hasjem de Zielenwereld geschapen. Wanneer de ziel het lichaam verlaat en de Zielenwereld betreedt zal de ziel een subliem licht ervaren. Dit licht lijkt op de Tijd van de Beloning in de Toekomstige Wereld. Zoals we zullen zien in de uitleg over Olam Haba, hangt hier ook af van je avodah – werk voor Hasjem in mitswes, tesjoeva en jissoeriem – en inzet in je avodah in dit leven hoe intens je van dat licht kunt genieten. Dus hoe mooier jouw avodah en groter jouw inzet, hoe vrijer je ziel kan stralen als resultaat van je goede daden toen je nog in dit leven leefde. Je zal alvast een voorproefje krijgen van de Tijd van de Beloning in Olam Haba. Echter de RaMCHaL leert duidelijk dat degene die Techiat Hametiem hebben mogen meemaken, zichzelf wel degelijk verder zouden kunnen verheffen. Op het moment dat de ziel weer in het lichaam treedt zal het lichaam direct zich op een veel hoger niveau bevinden dat wat mogelijk was in zijn laatste leven.

Wanneer iemand opstaat uit de dood, is als of je ‘s ochtends na een nachtrust wakker wordt. Alle herinneringen van al jouw gilgoeliem – reïncarnaties – komen weer terug. Deze herinneringen zal je als de dag van gisteren herinneren. De relaties en de sociale structuur zullen drastisch veranderen, aangezien je in andere gilgoeliem steeds een andere sociale rol aannam: een ouder in de ene gigoel, maar een kind in een andere gilgoel, een echtgenoot, een werkgever, vriend, vijand, enzovoorts.

De verwijdering van de zoehama betekent geen dood meer, geen ziekte meer, geen afbraak van de levende materie meer, geen negativiteit, geen honger, geen pijn meer. Er worden geen gewassen meer vernietigd. Strijd voor de gezondheid ligt in het verleden, zo ook strijd voor het leven en levensonderhoud. Het zal een hoogtepunt zijn van de materiële werkelijkheid, juist omdat het fysieke niet meer de prioriteit is. Deze Messiaanse tijdperk zal – nogmaals – tweehonderd en tien jaar duren en zal in het jaar 6000 [2240 volgens de reguliere kalender] duren.

Pagina index:
Copyright © 2017 Jodendom Online
 
 
Contact Zoeken Noachieden Online Beheer
 
Copyright © 2023 Jodendom Online. Alle rechten voorbehouden.