20 Siewan 5783 | 09 juni 2023
Artikelen
Jodendom in praktijk     Hasjkafa     Feest- en Gedenkdagen     Samenleving     Geschiedenis     Antisemitisme     Israël     Media     Publicisten     
Moge uw ziel gebundeld worden
Publicatiedatum: donderdag 01 september 2011 Auteur: Dayan mr. drs. Evers | 1.772 keer gelezen
Halacha, Opperrabbijn R. Evers, Reguliere wetgeving, Leven, dood en Opstanding der doden , Minhagiem [Gewoonten en Gebruiken] »

Inhoudsopgave

Rabbijn mr.drs. R. Evers

MOGE UW ZIEL
GEBUNDELD WORDEN

Met annotaties van prof.mr. H. Loonstein

Uitgeverij Kok – Kampen
in samenwerking met de Vereniging ‘Het Joodse Begrafeniswezen’ – Amsterdam

 

De uitgave van dit werk is mede mogelijk gemaakt door een genereuze subsidie van de Vereniging ‘Het Joodse Begrafeniswezen’ te Amsterdam.

Veel dank ben ik verschuldigd aan mijn vrouw C.A. Evers-Pachter, mijn moeder mevr.dr. B. Evers-Emden en dhr. A. Pels voor hun intellectuele en daadwerkelijke ondersteuning bij de totstandkoming van dit werk.

© Uitgeverij Kok – Kampen, 1998
Postbus 5018, 8260 GA KAMPEN
E-mail: jhkok@wxs.nl
http://www.kokkampen.com
Omslagontwerp Dick Prins DPD
NUGI 632
ISBN 90 242 6149 x

Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geauto­matiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of op enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.

INHOUDSOPGAVE
Voorwoord

Inleiding 
Meta-halacha – Bovenwerelds – Hoog abstractieniveau – Mystiek en parallellisme – Praktijk en mystiek

Hoofdstuk 1: Bikoer Choliem – ziekenbezoek
Geestelijk en lichamelijkTelefonisch ziekenbezoekOnderzoekBezoek aan een terminale patiëntNadere voorschriftenRijk en armLevensgevaar

Hoofdstuk 2: Liefdadigheid
Cruciale rolBeleggen in de toekomstige wereldTsedaka redt van de doodBovenlimiet bij testamentaire schenkingGeld van onbekenden

Hoofdstuk 3: Erfrecht en Testamenten
Erfrecht is dwingend rechtAfwijkende beschikkingen nietigNotaris in NederlandVoogdijregeling noodzakelijkAangifte en successieHet Nederlandse erfrechtDe ouderlijke boedelverdeling ter verzorging van de langstlevende echtgenoot (horizontale ouderlijke boedelverdeling)Het Joodse erfrecht in confrontatie met het Nederlandse erfrechtSchenking op het sterfbedSchenking bij leven (inter vivos)Gelijk­berech­tiging van dochtersDe langstlevende echtgenootHet gebod om de laatste wilsuiting uit te voerenDe oplossingFormulering van de schuldbekentenis door Rabbi F. CohenProcedurele vereisten voor het aangaan van de schuldbekentenis – Letter of intent aan de executeurs-testamentair en de begunstigdenDe gehuwde vrouwEnige algemene opmerkingen

Hoofdstuk 4: Euthanasie, Niet-reanimeerbesluiten en Versterving 
Levensbeëindiging zonder verzoekNiet-reanimeerbesluitenBeslissen over leven en doodHet levensimperatiefDe verantwoordelijkheid van de artsKunstmatige middelenWat is een waardige doodDe grenzen van het levenGebedsstervenNormvervaging en grensverlegging

Hoofdstuk 5: Suïcide 
Geen weg terugBalanszelfmoordCriteriaMilde beoordelingVerzachtende omstandighedenDe halachische gevolgen van suïcide voor de nabestaandenDe waarde van het levenDe persoonlijke invulling van het levenLeven en dood: één geheelDe opdracht te rouwenStatisch en dynamischDood is niet alleen negatiefAweloet en de positieve waarde van het levenDe nabestaandenHet moeizame rouwverwerkingsprocesDe mening van Chatam SofeerDe halacha en suïcide – De keri’a, het inscheuren van de kleding – Hespeed of treurrede – Sjiwwe of rouwweek

Hoofdstuk 6: De plicht om te begraven
Volledige nacht?GebodFamilie of RabbinaatIsraëlJeruzalemDe begra­fenisplicht nader geanalyseerdMondelinge en Schriftelijke leerHet meningsverschil in de GemaraEen vraag in de TalmoedReden en uitlegTegenstrijdighedenVerschillende categorieënDe visie van MaimonidesAchtergronden van de begra­fenisplichtCombinatieVerschillende termijnenBezoedeling van het landReïncarnatieHeiligheid van het landDe termijnenBalsemenRedenen voor balsemenArgumenten contraDe Joodse opvattingDe halacha

Hoofdstuk 7: Cremeren
Begraven is als zaaienCrematie tegenwoordigMeerdere levensstadiaAfdaling en stijgingLichaam en fysiek handelenCrematie en Techijat haMetiemJuridische merites (door Prof. mr. H. Loonstein)

Hoofdstuk 8: Sectie en postmortaal onderzoek
OnteringDe procedureDe Joodse visieDispensatiegrondenAutopsie in de halachaRav LandauChatam SofeerRabbi Ja’akov EtlingerToestemmingErfelijke ziektenVerzekeringspolissenEen vraag van achter het ijzeren gordijn


Hoofdstuk 9: De Chewra Kaddiesja
Ware liefdeHeiligheid van het lichaamLidmaatschapVerschillenEnkele algemene regelsVoorrangsrechtenTora-rollenChewra-dag (ta’aniet kabraniem)Na het over­lijdenHet plaatsen van de dode op de grondSjabbat en Jom TovWakenVoor­bereidingen voor de taharaWassenDe eigenlijke tahara  – Het wassen   – Geen zomen of zakkenLijkgewadenDe orde bij het aankledenNiets meegeven - De symboliek van het zand in de ogenOudste zoon - MiskramenBloedverlies voor, tijdens en na het overlijdenEnkele responsa

Hoofdstuk 10: Kohaniem en de dood
Toema en morele vrijheidExpressie van gemeenschapsgevoelensGezin en natieDe uitverkiezing van de kohaniemHet Jodendom: de leer van het levenWetsbepalingen omtrent verontreinigingDe paradoxale mensToema: juist bij de mensDe koheen als patiëntDe koheen als artsVerontreiniging onder één overkappingDe vier ellen rond de overledeneLeeftijd en geslachtHet verontreinigingsverbod tegenwoordigBurenrecht en het verontreinigingsverbodAan wie mag een koheen zich wel veront­reinigen?Vragen en antwoorden

Hoofdstuk 11: Begraafplaatsen
  Eeuwige rustBenamingen in de oud-Joodse bronnen De begraafplaatsen voor de verwoesting van de TempelDe eenvoud der begraafplaatsen tegenwoordigBomenGemengde begraafplaatsenVoorwaardeBevestiging aankoopDe inwijding van de begraafplaatsDe heiligheid van de begraafplaatsHet verbod om de over­ledenen te beschamen (lo’eeg larasj)Het verbod om voordeel te ontlenen aan graven (issoer hana’a)De aarde van een graf kent geen gebruiksverbodStenen van eldersEen gebouw om een grafLeunen op grafzerken en lopen over gravenConclusies voor de praktijkHet gebruik van een graf, waarin eerder iemand anders werd begravenDe matsewa (zerk)De muur rond de begraafplaatsAarde van de begraafplaatsDe aanwas van een begraafplaatsDe afstand tussen de gravenFamiliegravenMan en vrouwDe aankoop van een grafBegrafenis in IsraëlHet vervoeren van een overledene van stad tot stadAarde uit het land Israël

Hoofdstuk 12: Het bezoeken van een begraafplaats
Nadere detailsPsalmen en gebedenKohaniem (priesters)Beracha (zegenspreuk)Dertig dagenHet bezoeken van het graf na de begrafenisHet verlaten van een begraafplaats

Hoofdstuk 13: Herbegraven
Individuele gravenBronLouteringLichaam en geestHerbegraven halachisch bezienHerbegrafenis in IsraëlBegraven met de bedoeling om opnieuw te begravenHerbegraven in een familiegraf – Herbegraven op een Joodse begraafplaats – Een oor­logsgraf – Een afvallige – Oecumenische begraafplaatsenRangen en standen op een Joodse begraafplaatsHerbegraven na ikoel habasar, nadat nog slechts de botten resterenNadere regels in acht te nemen bij herbegravenLikoet atsamot, het ruimen van de beenderenHet verplaatsen van graven en begraafplaatsen Juridisch aspect (door prof. mr. H. Loonstein)

Pagina index:
Copyright © 2011 Jodendom Online
 
 
Contact Zoeken Noachieden Online Beheer
 
Copyright © 2023 Jodendom Online. Alle rechten voorbehouden.