19 Tammoez 5784 | 25 juli 2024
Parasja
Bereesjiet/ Genesis     Sjemot/ Exodus     Wajjikra/ Leviticus     Bamidbar/ Numeri     Dewariem/ Deuteronomium     Combinaties     Feestdagen     
Torah / Wajjikra/ Leviticus
Wajjikra
Wajjikra/ Leviticus 1:1-5:26
Wanneer het op Wajjikra Sjevat samenvalt met Rosj Chodesj, lezen wij voor de maftier Bamidbar 28:9-15 Het Boek Wajjikra (Leviticus) waarmee wij deze weken beginnen, is ook bekend onder de naam Torat Kohaniem - de Wetten van de Priesters. Het gaat hoofdzakelijk over de korbanot (offers) die gebracht werden in het Misjkan (Tent der Samenkomst). De eerste groep offers wordt...
Tsav
Wajjikra/ Leviticus 6:1-8:36
De Tora richt zich tot Aharon en zijn zonen om hen nog meer lessen te leren, die betrekking hebben op hun dienst. De as van het korban olah - het offer dat de hele nacht op het altaar brandt - moet daar door de kohen worden weggehaald, nadat hij zijn speciale linnen kleren heeft uitgedaan. Het olah wordt gebracht door iemand die vergeten is een positief gebod van Tora te doen. De kohen...
Sjemini
Wajjikra/ Leviticus 9:1-11:47
Op de achtste dag van de inwijding van het Misjkan, brengen Aharon, zijn zonen en heel het volk verschillende korbanot (offers), zoals Mosjé hen geboden had. Aharon en Mosjé zegenen het volk. Hasjem staat het volk toe om Zijn aanwezigheid waar te nemen, nadat zij en Misjkan hebben afgemaakt en dichter bij Hem te komen door middel van hun mitswot. Nadav en Avihoe, twee zonen...
Tazria
Wajjikra/ Leviticus 12:1-13:59
De Tora gebiedt een vrouw een korban te brengen na de geboorte van een kind. Een zoon moet op de achtste dag van zijn leven besneden worden. De Tora introduceert het verschijnsel tsara’at (vaak onjuist vertaald als melaatsheid) – een wonderlijke aandoening welke mensen, kleding, zowel als huizen kan aantasten, om iemand op te wekken van geestelijk falen. Een Kohen moet...
Metsora
Wajjikra/ Leviticus 14:1–15:33
De Tora beschrijft de procedure voor een metsora (iemand die is aangetast door tsara'at) bij het einde van zijn isolatie. Dit proces duurt een week en brengt korbanot en onderdompeling in het mikveh met zich mee. Daarna moet een Kohen de metsora rein verklaren. Een metsora met beperkte financiële mid­delen mag eenvoudiger offers brengen in plaats van de duurdere dieren. Voordat een...
Acharei Mot
Wajjikra/ Leviticus 16:1–18:30
Hasjem instrueert de Kohaniem om de uiterste voorzichtigheid in acht te nemen wanneer zij het Misjkan binnengaan. Op Jom Kippoer moet de Kohen Ğadol het Allerheiligste van het Misjkan binnengaan, nadat hij daarvoor speciale voorzorgsmaatregelen getroffen heeft en speciale kleren heeft aangetrokken. Hij brengt een uniek offer voor Jom Kippoer, waaronder twee identieke geiten die worden...
Kidoesjiem
Wajjikra/ Leviticus 19:1–20:27
Het volk wordt aangemoedigd om heilig te zijn. Vele ge- en verboden worden geleerd: Verboden : Afgoderij; het eten van offerdieren na een bepaalde tijd; diefstal en roof; het ontkennen van diefstal; valse eden; iemands eigendom achterhouden; uitstel van betaling van loon; het haten of vervloeken van een mede Jood (met name zijn eigen ouders); roddelpraat; het leggen van fysieke en...
Emor
Wajjikra/ Leviticus 21:1–24:23
De Kohaniem worden geboden om contact met lijken te vermijden, ten einde een hoge standaard van rituele zuiverheid te handhaven. Zij mogen slechts de begrafenis van zeven naaste familieleden bijwonen: vader, moeder, echtgenote, zoon, dochter, broer en ongetrouwde zuster. De Kohen Gadol - hoge priester - mag zelfs niet de begrafenis van zijn naaste familieleden bijwonen. Er worden bepaalde...
Behar
Wajjikra/ Leviticus 25:1-26:2
De Tora verbiedt ieder zevende jaar normale landbewerking in het Land van Israël. Deze „Sjabbat" voor het land wordt Sjemita genoemd. Na ieder zevende sjemita - jaar komt een vijftigste jaar, het jowel - jaar(jubel-jaar) genoemd. Het werd aangekondigd met het geluid van de Sjofar op Jom Kippoer. Ook dit was een jaar waarin het land braak lag. Hasjem beloofde te zorgen voor...
Bechoekotai
Wajjikra/ Leviticus 26:3-27:34
De Tora belooft voorspoed aan het Joods volk, wanneer zij de geboden van Hasjem naleven. Echter, wanneer zij in gebreke blijven om te leven overeenkomstig de verantwoordelijkheid van het Uitverkozen Volk, dan zullen er zware straffen volgen. De Tora vertelt in details welke harde historische gebeurte­nis­sen hun te wachten zal staan wanneer de G-ddelijke bescherming wegvalt. Deze...
 
 
Contact Zoeken Noachieden Online Beheer
 
Copyright © 2024 Jodendom Online. Alle rechten voorbehouden.