15 Tisjri 5784 | 30 september 2023
Parasja
Bereesjiet/ Genesis     Sjemot/ Exodus     Wajjikra/ Leviticus     Bamidbar/ Numeri     Dewariem/ Deuteronomium     Combinaties     Feestdagen     
Parasja / Naso / Commentaar Overzicht | Inzicht | Haftara | Commentaar
Bamidbar/ Numeri 4:21–7:89 | door: Devorah
Diefstal van een Jood en van een proseliet
Vs. 5:6-8: Net als bij diefstal van Joden bij niet-Joden ontwijding van G'ds Naam is, is hier ook sprake van verraad naar Hasjem omdat hier onrechtmatig geld van een mede-Jood achter wordt gehouden. Denkende aan een lening, diefstal, te laat uitbetalen enzovoorts - en het zweren dat je niets bezit, terwijl het tegendeel de waarheid is. Dit is een herhaling van Wajjiqra/Lev. 5:20-26. De Tora herhaalt wel vaker wetsbepalingen om zo nodig iets daar aan toe te voegen. Hier hebben wij twee nieuwe toevoegingen:
 1. het vereiste om een offer te brengen en een bijkomende betaling aan het slachtoffer - wat beide een deel van het boetedoeningsproces is - dit proces wordt pas toegepast wanneer de dief vrijwillig zijn zonde bekent en
 2. hier is sprake wat er met het geld van het slachtoffer, die nota bene een een ger is, gedaan moet worden. Hij is namelijk zonder erfgenaam gestorven(Rasji).

Deze wet heeft betrekking tot geriem omdat hun status geaccentueerd werd met het feit dat zij tot geen stammen behoorden. Zij werden afzonderlijk gelegerd. RaMBaNleert dat de Tora hier uitlaat over de diefstal van hun bezittingen. Zoals eerder geleerd: Hasjem beschermt de zakkeren.Ook wanneer er sprake is van een financiele diefstal van een mede-Jood (in dit geval de ger),dat in Zijn ogen te vergelijken is als of jij van Hem steelt. Hasjem neemt het voor de zwakkeren op!

De symbolieken van de offers
In deze Parasja leren wij dat de 12 leiders van de 12 stammen offers moesten brengen. Deze offers zitten vol symbolieken.
 • De gematria van qa'arat-kesef, de zilveren schaal, is 930. Dit komt overeen met de leeftijd van Adam Harisjon. Het gewisht is 130 sjeqels, dat overeenkomt met de leeftijd toen Adam en Chava Seth kregen [Bereesjiet 5:3]
 • mizraq 'echad kesef, één zilveren bekken, heeft de gematria van 520. Noach was 500 toen hij voor het eerst vader werd en 20 is een toespeling op het aantal jaren voordat het kind geboren werd dat Hasjem Noach vertelde dat er een Maboel zou komen.
 • Zeventig sjeqels komen overeen met de 70 naties die van Noach afkomen.
 • De pollepel lijkt op een hand. Dit symboliseerd dat de Tora uit de hand van Hasjem komt. Het gewicht van tien sjeqels zijn de Tien Geboden.
 • Betreft qetoret, wierook, in het alfabetisch systeem van alef''tet en bet''sjin, kunnen de letters qoef en dalet verwisseld worden. Dan zou de gematria 613 zijn [detoret] en dat is een verwijzing naar de 613 mitswes.
 • De jonge stier verwijst naar Avraham, die zo'n dier heeft geofferd [[Bereesjiet 18:7[/b]].
 • De ram verwijst naar de Akeidah [[Bereesjiet 22:13[/b]].
 • De schaap is een verwijzing naar Ja'aqov die op de schapen van Lavan paste [[Bereesjiet 30:40[/b]]..
 • De bok als zondoffer is een verzoening voor Joseefs broers die hem verkocht hebben en het bloed van een geit hebben gebruikt om hun verjaal aan Ja'aqov te bekrachtigen [[Bereesjiet 37:31[/b]].
 • Twee runderen als zoenoffer staan voor Mosje en Aharon die vrede brachten tussen Israel en Hasjem.
 • De drie groepen van vijf dieren verwijzen naar de drie groepen binnen ons volk: de Kohaniem, de Levi'iem en de Israelieten naar de drie delen van het Heilige Schrift. De vijf dieren verwijzen naar de Vijf Boeken van de Tora en de vijf geboden ieder op een Loeach [Stenen tafel]
De Nazireeër
...javie' ' otto... hij zal zichzelf brengen...
(Vs. 6:13) Waarom spreekt de Tora niet van de Nazireeër zal komen... maar javie' ' otto...? Normaliter wordt de metsora na zijn reiniging van tsaraat wordt door iemand naar de Kohen begeleid (Wajjiqra/Lev. 14:2). Waarschijnlijk zou degene die de metsora naar de Kohen brengt, meer “waard” dan de metsora zijn. Ook hier moet de Nazireeër een offerdienst verrichten dat door de Kohen zal worden uitgevoerd. Dus de Nazireeër moet naar de Kohen gebracht worden. Wie is als Jood het waard iemand te naar de Kohen te begeleiden die op een succesvolle wijze een periode van zelfopoffering heeft afgesloten? Niemand. Daarom zegt de Tora: “Javie' 'otto... (Sforno).

De Nazireeër brengt zowel een ...lechata't... als een ...lisjlamiem... als een zondoffer... als een vredesoffer... (Vs. 14). Waarom moet hij na een periode van onthouding en toewijding een lechata't brengen?
De chata't wordt gebracht omdat hij als het ware boete moet doen omdat hij besloten heeft weer terug te keren naar de tijdelijke misleidingen (RaMBaN) en zijn sjlamiem symboliseert de voldoening en vreugde, want de Nazireer brengt dit offer in vreugde omdat hij zijn gelofte succesvol heeft afgerond!


De naam van engel in de haftara
De naam van de engel is onbekend. In vs. 17 lijkt het alsof de engel niet zijn naam gaf. Dat is niet juist. Zijn naam was "wehoe'-pelie. Er staat dus: mijn naam luidt: "Die is te wonderlijk". Hij bewees zijn naam door in het vuur te verdwijnen en bewees daarnaast dat hij geen mens is die na een tijd toch naar de door hem gegeven profetie zou vragen. Door nooit meer terug te komen, bewees hij dat hij een engel was.

Maar daat is nog meer over te vertellen. Een andere wijze waarop de Parasja is gekopped aan het onderwerp van de naam van de engel, die hij gaf als “Peli”. Volgens een uitleg, verwijst deze term naar de openingspasoek, dat gaat over het onderwerp van de Nazir in Parasja Naso. “Spreek tot de zonen van Yisrael en je zult hen zeggen, ‘Als een man of vrouw de gelofte van een Nazir gaat uitspreken, om zich te onthouden, ter wille van HaSjem’s eer.” Wat is de betekenis van het ongewone woord “Yafli”?

Op het meest eenvoudige niveau, geeft de pasoek aan dat een mentale gelofte (dat wil zeggen: met het verstand of in gedachten) onvoldoende is. Het woord ‘Yafi’ betekent ‘uitspreken’, aangevend dat de persoon de gelofte met zijn lippen moet uitspreken. Een diepere uitleg verwijst naar een andere definitie van ‘Yafli’, die komt van de wortel (in het Nederlands: stamwoord) ‘wonder’. De term geeft aan dat het een wonder is als een menselijk wezen vrijwillig beperkingen op zich neemt ter ere van HaSjem, daar de meeste mensen zich over willen geven aan aardse genoegens. In ieder geval doet de term ‘Peli’ van de Haftara denken aan die van ‘Yafli’ in de Parasja.


In het dossier Naziroet [nazireeërschap] gaan we uitgebreid verder over de nazireeërschap.
 
 
Contact Zoeken Noachieden Online Beheer
 
Copyright © 2023 Jodendom Online. Alle rechten voorbehouden.